બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
યોજનાઓ

મહિલાઓને માછલી વેચાણ સાધન સહાય

ખર્ચના ૫૦% અથવા રુ. ૫,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે [(૧)ઇન્સ્યુલેટડ બોક્ષ રુ.૧,૦૦૦/- (૨)સાદુ બોક્ષ રુ.૫૦૦/- (૩)રેંકડી રુ.૨,૫૦૦/- (૪)વજનકાંટો યુનિટ રુ.૧,૦૦૦/-] (અનુસુચિત જાતિના પુરુષ લાભાર્થી મળવાપાત્ર). ખુલ્લા બજાર માંથી ખરીદવાનુ રહેશે.

Go to Navigation