બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
યોજનાઓ

મસાલા પાકોના વાવેતર માટે

મસાલા પાકો (સીડ સ્પાઇસીસ અને રાઇઝોમેટીક સ્પાઇસ)

યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૦.૩૦ લાખ / હે. ખર્ચના ૪૦%, મહત્તમ રૂ.૧૨,૦૦૦/હે. બીજ નિગમ બાગાયત નિયામકશ્રીના પરામર્શમાં રહીને બિયારણની ખરીદી કરી તેઓના અધિકૃત વિક્રેતા મારફતે લાભાર્થી ખેડૂતોને વિતરણ કરવાનું રહેશે. રાજય સરકારશ્રીની વધારાની ૧૫% પુરક સહાય.

બહુવર્ષાયુ મસાલા પાકો (તજ, લવિંગ, પીપર, જાયફળ)

સામાન્ય ખેડુતોને ખર્ચના ૬૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૨૬,૦૦૦/હે., જ્યારે અનુ. જાતિ/અનુ.જન જાતિ ખેડૂતોને ખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્ત્મ રૂ.૩૦,૦૦૦/હે., (પ્લાન્ટીંગ મટેરીયલ અને IPM/INM ના ખર્ચ સહિત). અંદાજીત ખર્ચ રૂ.૪૦,૦૦૦/હે

Go to Navigation