બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમાંક પ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
સરકારી ઠરાવ Download Pdf(739KB)
સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો Download Pdf(77KB)
અધિકારી અને ર્ક્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો Download Pdf(2.89MB)
નિગમના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમસંગ્રહ અને દફતરો Download Pdf(5MB)
નીતિ ધડતર અથવા નીતિનાં અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સલાહ - પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત Download Pdf(30KB)
જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક Download Pdf(35KB)
માહિતી અધિકરીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો Download Pdf(62KB)
નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ Download Pdf(22KB)
અધિકારીઓ અને ર્ક્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા Download Pdf(137KB)
૧૦ વિનિયમોમાં જોગવાઈ ર્ક્યા મુજબ મહેનતાણાની પઘ્ધતિ સહિત અધિકારી અને ર્ક્મચારીને માસિક મહેનતાણું Download Pdf(91KB)
૧૧ નિગમને ફાળવેલ અંદાજપત્ર Download Pdf(1784KB)
૧૨ સહાયકી કર્યક્રમોના અમલ અંગેની પઘ્ધતિ Download Pdf(25KB)
૧૩ રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃત મેળવનારની વિગતો Download Pdf(22KB)
૧૪ કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો Download Pdf(23KB)
૧૫ વિજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી Download Pdf(24KB)
૧૬ માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકેને ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગતો Download Pdf(30KB)
૧૭ અન્ય ઉપયોગી માહિતી Download Pdf(29KB)
Go to Navigation