બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

પ્રકાશન

અ.નં. વિગતો ડાઉનલોડ
ક્રુષિ મહોત્સ​વ ૨૦૧૬ માર્ગદર્શિકા Download Pdf(6.2MB)
ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા ૧૨૧ સાફલ્ય ગાથા Download Pdf(25 MB)
ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા ૧૦૧ સાફલ્ય ગાથા Download Pdf(77.6 MB)
Go to Navigation