બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

પ્રકાશન

અ.નં. વિગતો ડાઉનલોડ
ક્રુષિ મહોત્સ​વ ૨૦૧૬ માર્ગદર્શિકા Download Pdf(6.2MB)
ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા ૧૨૧ સાફલ્ય ગાથા Download Pdf(25 MB)
ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા ૧૦૧ સાફલ્ય ગાથા Download Pdf(77.6 MB)
મહિલાની જાતીય સતામણી અંગે ફરીયાદ નિવારણ સમિતિ ની રચના Download Pdf(428 KB)
Go to Navigation