બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
અમારા વિષે

અગ્ર રહસ્‍ય સચિવ, રહસ્‍ય સચિવ અને અંગત મદદનીશ

અંગત મદદનીશ/રહસ્ય સચિવ/ અગ્ર રહસ્ય સચિવશ્રીઓ
અ.નં. અધિકારીનું નામ નામ હોદ્દો કચેરી ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી એ.આર.બાગુલ અગ્ર રહસ્ય સચિવ (ગુજરાતી), અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી(કૃષિ)નું કાર્યાલય ૨૩૨૫૦૮૦૩ ૮૭૫૮૦૬૦૫૦૫
અતુલ એન.પટેલ રહસ્ય સચિવ (ગુજરાતી), સચિવશ્રી
(પ.પા., ગૌ સંવર્ધન, મત્સ્યોઘોગ અને સહકાર)નું કાર્યાલય
૨૩૨૫૦૩૨૮ ૯૪૨૭૬૧૬૬૯૩ pstosec-agri@gujarat.gov.in
બી.આર.રાણા રહસ્ય સચિવ (ગુજરાતી),
નાયબ સચિવ(પ.પા./મત્સ્યોઘોગ)નું કાર્યાલય
૨૩૨૫૮૪૭૩
શ્રી બી.આર.પટેલ અંગત મદદનીશ(ગુજરાતી)
નાયબ સચિવશ્રી(અપીલ)
૨૩૨૫૨૦૦૪ ૯૯૨૫૪૬૨૭૬૦
શ્રી પથિક કે.પરમાર અંગત મદદનીશ (ગુજરાતી)
નાયબ સચિવ(બજેટ/આયોજન)
૨૩૨૫૦૮૧૬ ૯૦૬૭૪૨૦૬૧૩
Go to Navigation