બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

જાહેરનામા

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમજાહેરનામા તારીખજાહેરનામા ક્રમાંકજાહેરનામાનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 24-08-2016 GHKH/86/BRN/10/2015/931/K.9 Recruitment Rules of Office Superintendent in the office of Directorate of Agriculture Scan.pdf (1 MB)
2 22-03-2016 GHKH/27/2016/MISC/294 In exercise of the powers conferred by section 4 of the Gujarat (Right of Citizen to Public Service) Act, 2013 (Gujarat 16 of 2013) the Government of Gujarat hereby notify the servicesas mentioned in coloumn 2 of Appendix-A 194240.pdf (641 KB)
3 19-07-2014 GHKH/64/2014/KSM/10/2013/854/K.9 કૃષિ મદદનીશ, વર્ગ III, ભરતી નિયમો, ૨૦૧૪ Agriculture-Assistant-class_III-19072014.pdf (644 KB)
4 19-07-2014 GHKH/64/2014/KSM/10/2013/854/K.9 કૃષિ મદદનીશ, વર્ગ-3, ભરતી નિયમો, 2014 class-3guj.pdf (228 KB)
5 24-12-2013 GHKH/104/2013/1113/921/K In exercise of the powers confeered by the proviso to article 309 of the Constitution of Indai. the Governor of Gujarat hereby makes the following rules furture to amend the Assistant Director of Agriculture and the District Agricultural Officer, Gandhinagar and Dangs Districts, Recruitment Rules 1987,namely. 24-12-2013.pdf (95 KB)
6 15-06-2012 GHKH-36-2012-KSM-102007-K-1 ગુજરાત કૃષિ સેવા માં કૃષિ અધિક નિયામક વર્ગ -૧, ભરતી નિયમો, ૨૦૧૨ 1_203_1_additional_director_agriculture.pdf (1 MB)
7 13-02-2012 GHKH/12/2012/BHRN/3091/2055/K-8 ગુજરાત બાગાયત સેવા 2012 માં બાગાયત વર્ગ 1 નિયામકના ભરતી નિયમો director_of_horticluture.pdf (1 MB)
8 26-09-2011 GHKH-76-KSM-102007-1070-K.1 ગુજરાત કૃષિ સેવામાં ગેઝેટેડ અધિકારીઓ વર્ગ - ૧ અને વર્ગ - ૨ (ખાતાકીય પરીક્ષા) નિયમો, ૨૦૧૧ exam_mukti.pdf (293 KB)
9 27-08-2010 GHKH-9-87- BRN-1585-2488(2)-K-1 કૃષિ અધિકારી, ગુજરાત કૃષિ સેવા, વર્ગ-૨ ભરતી નિયમો, ૨૦૦૩ agriculture_officer.pdf (1 MB)
10 07-08-2010 GH/KH/62/10/RCT-3091/2115/K-8 નાયબ નિયામક (હોર્ટિકલ્ચર) વર્ગ – ૧ ભરતી નિયમો, ૨૦૧૦ deputy_directore_of_horticluture.pdf (1 MB)
11 07-08-2010 GHKH/63/10/RCT-102004/1860/K-8 સંયુક્ત નિયામક (હોર્ટિકલ્ચર) વર્ગ-૧ ભરતી નિયમો, ૨૦૧૦ joint_directore_of_horticluture.pdf (1 MB)
12 02-08-2010 GHKH-60-2010-KSM-1004-21(2)-K-1 કૃષિના સંયુક્ત નિયામક , ગુજરાત કૃષિ સેવા , વર્ગ -૧, ભરતી નિયમો, ૨૦૧૦ Joint_Directore_of_Agriculture.pdf (982 KB)
13 02-08-2010 GHKH-59-2010-KSM-1004-GP-20-K-1 ગુજરાત રાજય સેવામાં વહીવટી અધિકારી, વર્ગ-૧ માં કૃષિ નિયામક, ભરતી નિયમો, ૨૦૧૦ administartive_offier.pdf (804 KB)
14 19-05-2009 GHKH/22/2009/BHRN/3091/2404/K-8 બાગાયત અધિકારી વર્ગ-૨, ભરતી નિયમો, ૨૦૦૮ assistant_director_of_horticluture.pdf (1 MB)
15 17-04-2009 GHKH/13/2009/1585/2488(2) In exercise of the powers confeered by the proviso to article 309 of the Constitution of Indai. the Governor of Gujarat hereby makes the following rules furture to amend the Assistant Director of Agriculture and the District Agricultural Officer, Gandhinagar and Dangs Districts, Recruitment Rules 1987,namely. 17-4-2009.pdf (305 KB)
123
Go to Navigation