બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

જાહેરનામા

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમજાહેરનામા તારીખજાહેરનામા ક્રમાંકજાહેરનામાનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 21-06-2018 પરચ/૨૦૧૮/૦૧૧/મ-૧ ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો-૧૯૯૦ના નિયમ-૧૫ હેઠળ બહાર પાડવામાં આવેલ સૂચના-૪(૧) હેઠળ જુદી જુદી કક્ષાએ અધિકારીઓની સત્તા સોંપણીના હુકમો Agri-doc-210618.pdf (2 MB)
2 16-01-2018 GHKH-18-2018-IST-10-2016-63-K.6 In exercise of the poewrs conferred by Sub-section 13 of the seeds Act,1966(54 of 1966) read with clause 12 of the seeds (Control) Order,1983 185-45647.pdf (2 MB)
3 12-01-2018 GHKH/17/2018/FER/10/2016/83/K-5 In exercise of the powers conferred by Clause 27 of the Fertilizer (Control) Order,1985 184-42104.pdf (2 MB)
4 11-01-2018 GHKH-1-2018-IST-102016-64-K.6 In exercise of the powers conferred by sub-section 20 of the Insecticide Act,1968 186-45636.pdf (2 MB)
5 29-09-2017 GKV/162017/1656/K-2 Reservation of five per cent seats for physically disabled candidates for admission in state agricultural universities 73.pdf (240 KB)
6 22-09-2017 GHKH-192-2017-Parch-122017-1375-P.1 Where as the State Government is desirous to bring transparency and efficiency in government delivery process for receipt of services benefits or subsidies, that the beneficiaries use Aadhaar number as one of the identify document instead of producing multiple documents 134-568975.pdf (911 KB)
7 22-09-2017 GHKH-193-2017-Parch-122017-1375-P.1 Where as the State Government is desirous to bring transparency and efficiency in government delivery process for receipt of services benefits or subsidies, that the beneficiaries use Aadhaar number as one of the identify document instead of producing multiple documents 135.pdf (456 KB)
8 22-09-2017 GHKH-194-2017-Parch-122017-1375-P1 Where as the State Government is desirous to bring transparency and efficiency in government delivery process for receipt of services benefits or subsidies, that the beneficiaries use Aadhaar number as one of the identify document instead of producing multiple documents 136.pdf (457 KB)
9 22-09-2017 GHKH-195-2017-Parch-122017-1375-P1 Where as the State Government is desirous to bring transparency and efficiency in government delivery process for receipt of services benefits or subsidies, that the beneficiaries use Aadhaar number as one of the identify document instead of producing multiple documents 137.pdf (462 KB)
10 22-09-2017 GHKH-196-2017-Parch-122017-1375-P1 Where as the State Government is desirous to bring transparency and efficiency in government delivery process for receipt of services benefits or subsidies, that the beneficiaries use Aadhaar number as one of the identify document instead of producing multiple documents 138.pdf (453 KB)
11 22-09-2017 GHKH-197-2017-Parch-122017-1375-P.1 Where as the State Government is desirous to bring transparency and efficiency in government delivery process for receipt of services benefits or subsidies, that the beneficiaries use Aadhaar number as one of the identify document instead of producing multiple documents 139.pdf (456 KB)
12 22-09-2017 GHKH-198-2017-Parch-122017-1375-P.1 Where as the State Government is desirous to bring transparency and efficiency in government delivery process for receipt of services benefits or subsidies, that the beneficiaries use Aadhaar number as one of the identify document instead of producing multiple documents 140.pdf (476 KB)
13 22-09-2017 GHKH-199-2017-Parch-122017-1375-p.1 Where as the State Government is desirous to bring transparency and efficiency in government delivery process for receipt of services benefits or subsidies, that the beneficiaries use Aadhaar number as one of the identify document instead of producing multiple documents 141.pdf (477 KB)
14 22-09-2017 GHKH-200-2017-Parch-122017-1375-P.1 Where as the State Government is desirous to bring transparency and efficiency in government delivery process for receipt of services benefits or subsidies, that the beneficiaries use Aadhaar number as one of the identify document instead of producing multiple documents 142.pdf (480 KB)
15 22-09-2017 GHKH-201-2017-Parch-122017-1375-P.1 Where as the State Government is desirous to bring transparency and efficiency in government delivery process for receipt of services benefits or subsidies, that the beneficiaries use Aadhaar number as one of the identify document instead of producing multiple documents 143.pdf (482 KB)
123456789
Go to Navigation