Budget Report
Projects
Contact

Contact information of officers

વિભાગના અધિકારીઓ વિગતો

સચિવ, અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી
અ.નં. અધિકારીનું નામ નામ હોદ્દો ફોન નંબર ઈ-મેઈલ
કચેરી મોબાઈલ નંબર
શ્રી પુનમચંદ પરમાર, IAS અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી(કૃષિ) ૨૩૨૫૦૮૦૨ ૯૯૭૮૪૦૬૧૨૩ secagri@gujarat.gov.in
શ્રી મનીષ ભારદ્વાજ , IAS સચિવશ્રી(પ.પા., ગૌ સંવર્ધન, મત્સ્યોઘોગ અને સહકાર) ૨૩૨૫૦૩૨૮ ૯૯૭૮૪૦૭૧૧૨ seccpd@gujarat.gov.in

અધિક / સંયુકત / નાયબ સચિવશ્રીઓ
અ.નં. અધિકારીનું નામ નામ હોદ્દો ફોન નંબર ઈ-મેઈલ
કચેરી મોબાઈલ નંબર
શ્રી દિલીપ જી. સોની સંયુકત સચિવ (મહેકમ/સંકલન) ૨૩૨૫૦૮૦૭ ૯૯૭૮૪૦૫૬૭૦ ds-esta-agri@gujarat.gov.in
શ્રી વી.આર.પટેલ નાયબ સચિવ (કૃષિ) ૨૩૨૫૦૮૦૯, ૨૩૨૫૨૦૦૭ ૯૬૬૨૪૩૦૧૨૪ as-agri-gnr@gujarat.gov.in
શ્રી જે.કે. પટેલ નાયબ સચિવ(અપીલ) ૨૩૨૫૧૪૮૪ ૯૪૨૭૦૦૧૩૭૭ -----
૯૯૭૮૪૦૬૧૧૩
શ્રી સુધીર યુ.ઉપાધ્યાય ઈ/ચા, નાયબ સચિવ(સહકાર) ૨૩૨૫૧૪૮૩ ૯૯૭૮૪૦૫૯૮૨ ds-coop-agri@gujarat.gov.in
શ્રી જે.કે. પટેલ, ઇ/ચા નાયબ સચિવ (ધિરાણ) ૨૩૨૫૧૪૮૪ ૯૪૨૭૦૦૧૩૭૭ ds-credit-agri@gmail.com
૯૯૭૮૪૦૬૧૧૩
શ્રી સુધીર યુ.ઉપાધ્યાય, નાયબ સચિવ (પ.પા./મત્સ્યોઘોગ) ૨૩૨૫૧૪૮૩ ૯૯૭૮૪૦૫૯૮૨ ds-anihus-agri.@gujarat.gov.in
શ્રી સુધીર યુ.ઉપાધ્યાય, ઇ/ચા નાયબ સચિવ (કૃ.યુનિ./તપાસ) ૨૩૨૫૧૪૮૩ ૯૯૭૮૪૦૫૯૮૨ ds-anihus-agri.@gujarat.gov.in,
pa2as1-agri@gujarat.gov.in
શ્રી વાય.પી. રાવલ નાયબ સચિવ (બજેટ/આયોજન) ૨૩૨૫૦૮૧૬ ૯૪૨૯૦૬૬૮૭૩, ds-bud-agri@gujarat.gov.in
૯૯૭૮૪૦૮૮૯૮

ઉપસચિવશ્રીઓ
અ.નં. અધિકારીનું નામ નામ હોદ્દો ફોન નંબર ઈ-મેઈલ
કચેરી મોબાઈલ નંબર
શ્રી એન.કે.મકવાણા ઉપસચિવ(સંકલન/IT) ૨૩૨૫૦૮૨૦ ૯૪૨૯૩૫૬૧૫૪ us-cord-agri@gujarat.gov.in
કુ. ભાવિતા પી. રાઠોડ ઉપસચિવ(સેવા) ૨૩૨૫૦૮૧૫ ૯૮૯૮૧૫૩૭૮૫ Us-serv-agri@gujarat.gov.in
શ્રી આર.આર.પંડયા ઉપસચિવ(કૃષિ) ૨૩૨૫૦૮૧૭ ૯૯૭૯૧૦૫૯૯૪ usagri@gujarat.gov.in
શ્રી એલ.કે.જોગલ ઉપસચિવ(મહેકમ/રોકડ) ૨૩૨૫૦૪૫૯ ૯૯૭૮૪૦૭૫૬૦ us-estt-agri@gujarat.gov.in
શ્રી નરેન્દ્ર કે.વાધેલા ઉપસચિવ(પશુપાલન) ૨૩૨૫૦૮૧૩ ૯૪૨૬૩૮૨૪૪૮ us-anihus-agri@gujarat.gov.in
શ્રી એન.એમ.ભાવસાર ઉપસચિવ(કૃષિ યુનિ.) ૨૩૨૫૪૫૫૦ ૯૪૨૮૩૯૩૩૭૦ us-agree@guj.gov.in
શ્રીમતી આર.સી.જાડેજા ઉપસચિવ(બજેટ/આયોજન) ૨૩૨૫૦૮૧૯ ૮૪૬૦૭૪૫૦૭૫ us-bud-agri@gujarat.gov.in
શ્રી અતુલ એન.પટેલ ઉપસચિવ(ધિરાણ) ૨૩૨૫૦૮૬૪ ૯૪૨૭૦૦૬૩૬૮ us-credit-agri@gujarat.gov.in
શ્રીમતી સ્મિતા એસ. અધ્વર્યુ ઉપસચિવ(મત્સ્યોઘોગ) ૨૩૨૫૧૪૦૯ ૯૪૨૮૦૫૦૩૧૪ us-fisheries-agri@gujarat.gov.in
૧૦ શ્રી અતુલ એન.પટેલ ઉપસચિવ(સહકાર) ૨૩૨૫૦૮૬૩ ૯૪૨૭૦૦૬૩૬૮ us-coop@gujarat.gov.in
૧૧ સુશ્રી કલાર્થી વસુંધરા નવીન લીગલ એડવાઈઝર ૨૩૨૫૮૧૯૭ ૯૯૭૯૨૩૮૩૯૪ legalexe-agrignr@gujarat.gov.in
Go to Navigation