બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
યોજનાઓ

રંગીન માછલી ની ગૃહ હેચરી

ખાતા તરફ થી ખર્ચના ૩૦% અથવા રુ. ૪૫,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે અને એન.એફ.ડી.બી. માંથી ખર્ચના ૫૦% અથવા રુ.૭૫,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.

Go to Navigation