બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
અમારા વિષે

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તમામ એ.પી.એમ​.સી. જીલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓ તેમજ દૂધ મંડળીઓ માટે રાહત દળે જમીન ફાળ​વ​વાનો ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય કરેલ છે

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તમામ એ.પી.એમ​.સી. જીલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓ તેમજ દૂધ મંડળીઓ માટે રાહત દળે જમીન ફાળ​વ​વાનો ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય કરેલ છે.

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તમામ એ.પી.એમ​.સી. જીલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓ તેમજ દૂધ મંડળીઓ માટે રાહત દળે જમીન ફાળ​વ​વાનો ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય કરેલ છે.

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તમામ એ.પી.એમ​.સી. જીલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓ તેમજ દૂધ મંડળીઓ માટે રાહત દળે જમીન ફાળ​વ​વાનો ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય કરેલ છે.

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તમામ એ.પી.એમ​.સી. જીલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓ તેમજ દૂધ મંડળીઓ માટે રાહત દળે જમીન ફાળ​વ​વાનો ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય કરેલ છે.

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તમામ એ.પી.એમ​.સી. જીલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓ તેમજ દૂધ મંડળીઓ માટે રાહત દળે જમીન ફાળ​વ​વાનો ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય કરેલ છે.

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તમામ એ.પી.એમ​.સી. જીલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓ તેમજ દૂધ મંડળીઓ માટે રાહત દળે જમીન ફાળ​વ​વાનો ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય કરેલ છે.

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તમામ એ.પી.એમ​.સી. જીલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓ તેમજ દૂધ મંડળીઓ માટે રાહત દળે જમીન ફાળ​વ​વાનો ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય કરેલ છે.

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તમામ એ.પી.એમ​.સી. જીલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓ તેમજ દૂધ મંડળીઓ માટે રાહત દળે જમીન ફાળ​વ​વાનો ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય કરેલ છે.

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તમામ એ.પી.એમ​.સી. જીલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓ તેમજ દૂધ મંડળીઓ માટે રાહત દળે જમીન ફાળ​વ​વાનો ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય કરેલ છે.

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તમામ એ.પી.એમ​.સી. જીલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓ તેમજ દૂધ મંડળીઓ માટે રાહત દળે જમીન ફાળ​વ​વાનો ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય કરેલ છે.

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તમામ એ.પી.એમ​.સી. જીલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની સહકારી સંસ્થાઓ તેમજ દૂધ મંડળીઓ માટે રાહત દળે જમીન ફાળ​વ​વાનો ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય કરેલ છે.

Go to Navigation