બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
યોજનાઓ

માનવ સંચાલિત ચાફકટર સહાય

રૂ. ૧૦૦૦/- યુનીટ કિંમતના ૭૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૭૫૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. ANH-9 તમામ ખેડૂત-પશુપાલક કે જે પશુઓ રાખતા હોય તેને જ આ યોજનાનો લાભ મળી શકે.

Go to Navigation