બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
બાગાયતી સાહાય યોજનાઓ

બાગાયતી સાહાય યોજનાઓ

ફળ પાકોનું નવું વાવેતર

આ યોજના હેઠળ જે ખેડુતો પોતાની માલિકીની જમીનમાં ૦-૨૦ હેકટર કે તેથી વધારે વિસ્તારમાં બાગાયતી પાકોનું વાવેતર કરે તો તેઓને વધુમાં વધુ ૪-૦૦ હેકટર સુધીના વાવેતરની મર્યાદામાં બહુવર્ષાયુ ફળપાકના વાવેતર અંગે પ્રતિ હેકટરે અંદાજીત રૂ!.૩૦૦૦૦/- ના ખેતી ખર્ચને ધ્‍યાને લઇ ૭૫ ટકા મુજબ પ્રતિ હેકટરે રૂ!.૨૨,૫૦૦/- ની મર્યાદામાં ત્રણ હપ્‍તે ૫૦׃૨૦׃૩૦ પ્રમાણે પ્રથમ વર્ષે ૭૫ ટકા અને બીજા તથા ત્રીજા વર્ષે ૯૦ ટકા જીવંત છોડ ઉપર સહાય મળવાપાત્ર થશે.

વધુ માહિતી

સુગંધિત પાકોના વાવેતર

ખર્ચવાળા સુગંધિત પાકો (પચોલી, જિરેનીયમ, રોઝમેરી) પાકોના ઉત્પાદન માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

અન્ય સુગંધિત પાકોના ઉત્પાદન માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

વધુ માહિતી

શાકભાજીમાં ઉત્પાદન વધારવાના કાર્યક્રમો

કાચામંડપ, ટામેટા/મરચા અને અન્ય શાકભાજીના ટ્રેલીઝ મુજબની સહાય વિશે જાણો

અર્ધ પાકા મંડપ- વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ મુજબની સહાય વિશે જાણો

પાકા મંડપ- વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ મુજબની સહાય વિશે જાણો

વધુ માહિતી

મસાલા પાકોના ઉત્પાદકતા વધારવી

મસાલા પાકો (સીડ સ્પાઇસીસ-જીરુ, વરિયાળી અને રાઇઝોમેટીક સ્પાઇસ જેમકે આદુ, હળદર) વગેરે પાકોના ઉત્પાદન માટેની સહાય વિશે જાણો

બહુવર્ષાયુ મસાલા પાકો (તજ, લવિંગ, પીપર, જાયફળ) પાકોના ઉત્પાદન માટેની સહાય વિશે જાણો

વધુ માહિતી

બિયારણ ઉત્પાદન, ધરુ ઉત્પાદન અને ફળ રોપ ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા સુધારવા માટેના કાર્યક્રમ

હાઈટેક નર્સરી (૪ હે)ની સ્થાપના કરવા માટેના લાભ વિશે જાણો

નાની નર્સરી (૧ હે.) ની સ્થાપના કરવા માટેના લાભ વિશે જાણો

નર્સરીની માળખાગત સુવિધા સુધારવા માટેના લાભ વિશે જાણો

વધુ માહિતી

રક્ષિત ખેતી

ગ્રીન હાઉસ ના માળખા માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો.

કુદરતી વેન્ટીલેટેડ સીસ્ટમ માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો.

શેડ નેટ હાઉસ માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો.

વધુ માહિતી

ફૂલ પાકોમાં નવું વાવેતર

નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને ફૂલ પાકોનુ વાવેતર કરવા માટે આપવામા આવતી સહાય વિશે જાણો

અન્ય ખેડૂતોને ફૂલ પાકોનુ વાવેતર કરવા માટે આપવામા આવતી સહાય વિશે જાણો

વધુ માહિતી

રોગ - જીવાત નિંયત્રણ અને ખાતર- પિયત વ્યવસ્થા

બાયો કંટ્રોલ લેબોરેટરીની સ્થાપના કરવા માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

પ્લાન્ટ હેલ્થ ક્લીનીક સ્થાપના કરવા માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

લીફ ટીસ્યુ. એનાલીસીસ લેબોરેટરીની સ્થાપના કરવા માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો.

વધુ માહિતી

સેન્દ્રીય ખેતી

સેન્દ્રિય ખેતીના સર્ટીફીકેશન માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

સેન્દ્રિય ઉત્પાદન પ્રમાણન (સર્ટીફીકેશન) માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

સેન્દ્રીય ઇનપુટ ઉત્પાદન એકમ ઉભુ કરવા માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

વધુ માહિતી

મશરુમ અને મધમાખી ઉછેર

ન્યૂકલીઅસ સ્ટોકના ઉત્પાદન માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

બી બ્રીડર દ્વારા મધમાખી સમૂહનું ઉત્પાદન માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

મધમાખી સમૂહ (કોલોની)ના ઉત્પાદન માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

વધુ માહિતી

બાગાયતી યાંત્રીકરણ

બાગાયતી યાંત્રીકરણ પાવર થી ચાલતા યંત્ર/સાધનો પાક સંરક્ષણ સાધનોના અને યાંત્રિક કરવત માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

બાગાયતી યાંત્રીકરણ પાવર મશીન (૨૦ BHP સુધીના) રોટાવેટર/સાધનો માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

બાગાયતી યાંત્રીકરણ પાવર મશીન (૨૦ HP અને તેથી વધુના) સંલગ્ન સાધનો માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

વધુ માહિતી

ફળ, ફૂલ અને શાકભાજીની કાપણી પછી વ્યવસ્થાપન, સંગ્રહ વ્યવસ્થા તથા મૂલ્ય વર્ધન

પેક હાઉસ/ખેતર પરનું કલેક્શન, ગ્રેડીંગ યુનીટ ઉભુ કરવા માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

પ્રિકુલીંગ યુનીટ માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

મોબાઇલ પ્રિકુલીંગ યુનીટ માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

વધુ માહિતી

નિદર્શન, તાલીમ અને કોશલ્ય વિકાસ

ખેડૂતોની તાલીમ માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

ખેડૂત પ્રવાસ માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

તાંત્રિક / ક્ષેત્રીય સ્ટાફ ના તાલીમ / સ્ટડી ટુર માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

વધુ માહિતી

બજાર વ્યવસ્થા

ટર્મીનલ માર્કેટ ઉભુ કરવા માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

હોલસેલ માર્કેટ ઉભુ કરવા માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

અપની મંડી-ગ્રામ્ય બજાર-સીધુ બજાર ઉભુ કરવા માટે અપાતી સહાય વિશે જાણો

વધુ માહિતી
Go to Navigation