બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 24-03-2017 કૃષમ/૧૧/૨૦૧૫/૧૫૧૮/ક.૯ આંતર માળખાકીય સુવિધા ઊભી કરવા માટે ૬% વ્યાજ સહાયની યોજના વર્ષ.૨૦૧૭-૧૮ માટેની નવી બાબતની વહીવટી મંજુરી બાબત scan0003.pdf (1 MB)
2 23-03-2017 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૬-૧૫૧૯-ક-૯ નવી બાબત, વર્ષ-ર૦૧૭-૧૮ સાબરમતિ, અમદાવાદ, ખાતે ખેડુત તાલીમ કેંદ્ર અને હોસ્ટેલના મકાન બાંધકામ બાબત. scan0001.pdf (448 KB)
3 23-03-2017 મહક/૧૧/૨૦૧૫/૧૪૬૮/ક.૯ નવરચિત સાત જિલ્લાઓ પૈકી વર્ગ-૧અને ૨ ની સ્થગિત થયેલ જગ્યાઓ પુનઃ જીવીત કરવા બાબત.. scan0002.pdf (1 MB)
4 07-03-2017 કૃષમ/૧૦/૨૦૧૬/૧૦/૨૦૧૬/૪૫૨/ક.૯ જુની. ક્લાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગમાં કેડર સ્ટ્રેન્થ નક્કી કરવા બાબત. k9-branch-gr.pdf (727 KB)
5 01-03-2017 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૫ -૧૬૦૬-ક-૯ ગુજરાત તિજોરી નિયમો-ર૦૦૦ ના નિયમ ર૧૦ નોંધ-૧ મુજબ વિભાગ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરી માટે જુદી જુદી બાબતો અંગે કરવામાં આવતા ખર્ચ અંગેની સુધારા યાદી બહાર પાડવા બાબત agri_gr_01_03_2017.pdf (1 MB)
6 21-07-2016 CIS-PFB/102016/509/K-7 Formation of Committees: (1) Slccci, (2) Dlmc And (3) Sltc Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (Pmfby) agri-GR-8-2-2016.pdf (151 KB)
7 21-07-2016 જકવ-૧૨૨૦૧૫-૨૫૩૭-ક-૨ સને ૨૦૧૬-૧૭ના નાણાંકીય વર્ષ માટે જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની કૃષિ શિક્ષણની નવી યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 03-449993-JKV-122015-2537-K-2-dt-21-7-16.pdf (2 MB)
8 18-07-2016 BJT-102015-2589-K-7 Unified Package Insurance Scheme – UPIS for 2016-17 implementation there of…. 05-450005-BJT-102015-2589-K-7-dt-18-7-16.pdf (4 MB)
9 18-07-2016 PFB-102016-786-K-7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) – Implementation there for Kharif 2016 11-PFB-102016-786-K-7-dt-18-7-16.pdf (2 MB)
10 14-07-2016 PFB-102016-786-K-7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) – Implementation there of for Kharif 2016 10-PFB-102016-786-K-7-dt-14-7-16.pdf (5 MB)
11 13-07-2016 એઆઇસી-૧૦૨૦૧૫-૪૭૨-ક-૮ કૃષિ પેદાશો, સેન્‍દ્રિય ઉત્‍પાદનોના બ્રાન્‍ડીંગ, માર્કેટીંગ અને તાલીમ બાબત 02-441796-AIC-102015-472-K-8-dt-13-7-16.pdf (1 MB)
12 07-07-2016 PFB-102016-875-K-7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna-PMFBY instructions to banks in making online applications on behalf of loanee farmers 01-417431-PFB-102016-875-K-7-dt-7-7-16.pdf (1 MB)
13 28-06-2016 પીએફવાય-૧૦૨૦૧૬-૧૨૩૯-ક-૭ પ્રધાનમંત્રી ફસલ વિમા યોજના અંતર્ગત ઓટોમેટીક વેધર સ્‍ટેશન આધારીત રીયલ ટાઇમ ડેટા આઉટ સોર્સીગથી મેળવવા, પાક કાપણી અખતરાઓ આઉટસોર્સીંગથી ગોઠવવા તેમજ સેટેલાઇટ ઇમેજના ઇ-ટેન્‍ડર બહાર પાડવા સમિતિની રચના કરવા બાબત 16-PFY-102016-1239-K-7-dt-28-6-16.pdf (424 KB)
14 13-06-2016 PFB-102016-875-K-7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna – PMFBY Modification in the defined Area 15-PFB-102016-875-K-7-dt-13-6-16.pdf (918 KB)
15 17-05-2016 બગત/૧૦૧૫/૪૪૨(૧)/ક.૮ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમ માટેની યોજના (પ્‍લાન) અંતર્ગત હંગામી જગ્‍યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત HRT-2 317366.pdf (1 MB)
1234567891011121314151617181920
Go to Navigation