બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 29-09-2017 કષમ-૧૦-૨૦૧૭-૬૫૯-ક.૯ ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ-૩ સંવર્ગમાં હેડ ક્લાર્ક સંવર્ગની જગ્યાઓનું સંખ્યાબળ (Cadre Strength) નક્કી કરવા બાબત. gr-k9-branch-4-10-17.pdf (711 KB)
2 25-09-2017 કૃષમ-૧૦-૨૦૧૭-૫૭૫-ક-૯ ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ-૩ સંવર્ગમાં સીની કલાર્ક સંવર્ગની જગ્યાઓનું સંખ્યાબળ (Cadre Strength) નકકી કરવા બાબત. 575-gr-17.pdf (877 KB)
3 25-09-2017 કૃષમ-૧૦-૨૦૧૭-૬૮૧-ક-૯ ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ-૩ સંવર્ગમાં કચેરી અધિક્ષક સંવર્ગની જગ્યાઓનું સંખ્યાબળ (Cadre Strength) નકકી કરવા બાબત. 681-gr-17.pdf (726 KB)
4 08-08-2017 ટીવીએસ-૧૦૨૦૧૩-૨૨૦૨-ક-૭ ગ્રામ સેવકો અને ગ્રામ સેવકોની જગ્યા પર ફરજ બજાવતા ખેતી મદદનીશનાં કોન્સોલીડેટેડ એક્ષટેન્શન એન્ડ ટ્રાવેલીંગ એલાઉન્સમાં સુધારો કરવા બાબત. gramsevak-pta-t.pdf (1 MB)
5 08-08-2017 પીટીએ-૧૦૨૦૧૫-૨૭૫૦-ક-૭ તાલીમ અને મુલાકાત યોજનાના વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) અને ખેતી નિરીક્ષકો માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો ૧૯૯૮ અન્વયે કાયમી મુસાફરી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા કરવા બાબત. vistaran-adhi-PTA.pdf (2 MB)
6 12-07-2017 બજટ/૧૦૨૦૧૬/૧૨૭૬/ક.૬ ફાયટોસેનેટરી સર્ટીફીકેટ ઈસ્યુઈંગ ઓથોરીટી, સુરતની કચેરી હેઠળની હંગામી જગ્યાઓને સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષમાં ચાલુ રાખવા બાબતે. ઠરાવ તરીકે મુકવા વિનંતી. k6-branch-gr.pdf (1 MB)
7 04-07-2017 પરચ-૧૧૧૭-૯૦૫-મ-૩ વન અધિકાર અધિનિયમ, ર૦૦૬ હેઠળના લાભાર્થીઓને કૃષિ , સહકાર અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગની યોજનાઓનો લાભ આપવા બાબત. gr-40717.pdf (1 MB)
8 13-06-2017 ભરન/૧૦/૨૦૧૫/૯૩૧/ક.૯ કચેરી અધિક્ષક (Office Superintendent) વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યા પર કરાર આધારિત નિમણૂક આપવા અંગેની બોલીઓ અને શરતો નક્કી કરવા બાબત. gr-info-130617.pdf (3 MB)
9 24-03-2017 કૃષમ/૧૧/૨૦૧૫/૧૫૧૮/ક.૯ આંતર માળખાકીય સુવિધા ઊભી કરવા માટે ૬% વ્યાજ સહાયની યોજના વર્ષ.૨૦૧૭-૧૮ માટેની નવી બાબતની વહીવટી મંજુરી બાબત scan0003.pdf (1 MB)
10 23-03-2017 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૬-૧૫૧૯-ક-૯ નવી બાબત, વર્ષ-ર૦૧૭-૧૮ સાબરમતિ, અમદાવાદ, ખાતે ખેડુત તાલીમ કેંદ્ર અને હોસ્ટેલના મકાન બાંધકામ બાબત. scan0001.pdf (448 KB)
11 23-03-2017 મહક/૧૧/૨૦૧૫/૧૪૬૮/ક.૯ નવરચિત સાત જિલ્લાઓ પૈકી વર્ગ-૧અને ૨ ની સ્થગિત થયેલ જગ્યાઓ પુનઃ જીવીત કરવા બાબત.. scan0002.pdf (1 MB)
12 07-03-2017 કૃષમ/૧૦/૨૦૧૬/૧૦/૨૦૧૬/૪૫૨/ક.૯ જુની. ક્લાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગમાં કેડર સ્ટ્રેન્થ નક્કી કરવા બાબત. k9-branch-gr.pdf (727 KB)
13 01-03-2017 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૫ -૧૬૦૬-ક-૯ ગુજરાત તિજોરી નિયમો-ર૦૦૦ ના નિયમ ર૧૦ નોંધ-૧ મુજબ વિભાગ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરી માટે જુદી જુદી બાબતો અંગે કરવામાં આવતા ખર્ચ અંગેની સુધારા યાદી બહાર પાડવા બાબત agri_gr_01_03_2017.pdf (1 MB)
14 21-07-2016 CIS-PFB/102016/509/K-7 Formation of Committees: (1) Slccci, (2) Dlmc And (3) Sltc Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (Pmfby) agri-GR-8-2-2016.pdf (151 KB)
15 21-07-2016 જકવ-૧૨૨૦૧૫-૨૫૩૭-ક-૨ સને ૨૦૧૬-૧૭ના નાણાંકીય વર્ષ માટે જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની કૃષિ શિક્ષણની નવી યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 03-449993-JKV-122015-2537-K-2-dt-21-7-16.pdf (2 MB)
1234567891011121314151617181920
Go to Navigation