બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 12-07-2017 બજટ/૧૦૨૦૧૬/૧૨૭૬/ક.૬ ફાયટોસેનેટરી સર્ટીફીકેટ ઈસ્યુઈંગ ઓથોરીટી, સુરતની કચેરી હેઠળની હંગામી જગ્યાઓને સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષમાં ચાલુ રાખવા બાબતે. ઠરાવ તરીકે મુકવા વિનંતી. k6-branch-gr.pdf (1 MB)
2 04-07-2017 પરચ-૧૧૧૭-૯૦૫-મ-૩ વન અધિકાર અધિનિયમ, ર૦૦૬ હેઠળના લાભાર્થીઓને કૃષિ , સહકાર અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગની યોજનાઓનો લાભ આપવા બાબત. gr-40717.pdf (1 MB)
3 13-06-2017 ભરન/૧૦/૨૦૧૫/૯૩૧/ક.૯ કચેરી અધિક્ષક (Office Superintendent) વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યા પર કરાર આધારિત નિમણૂક આપવા અંગેની બોલીઓ અને શરતો નક્કી કરવા બાબત. gr-info-130617.pdf (3 MB)
4 24-03-2017 કૃષમ/૧૧/૨૦૧૫/૧૫૧૮/ક.૯ આંતર માળખાકીય સુવિધા ઊભી કરવા માટે ૬% વ્યાજ સહાયની યોજના વર્ષ.૨૦૧૭-૧૮ માટેની નવી બાબતની વહીવટી મંજુરી બાબત scan0003.pdf (1 MB)
5 23-03-2017 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૬-૧૫૧૯-ક-૯ નવી બાબત, વર્ષ-ર૦૧૭-૧૮ સાબરમતિ, અમદાવાદ, ખાતે ખેડુત તાલીમ કેંદ્ર અને હોસ્ટેલના મકાન બાંધકામ બાબત. scan0001.pdf (448 KB)
6 23-03-2017 મહક/૧૧/૨૦૧૫/૧૪૬૮/ક.૯ નવરચિત સાત જિલ્લાઓ પૈકી વર્ગ-૧અને ૨ ની સ્થગિત થયેલ જગ્યાઓ પુનઃ જીવીત કરવા બાબત.. scan0002.pdf (1 MB)
7 07-03-2017 કૃષમ/૧૦/૨૦૧૬/૧૦/૨૦૧૬/૪૫૨/ક.૯ જુની. ક્લાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગમાં કેડર સ્ટ્રેન્થ નક્કી કરવા બાબત. k9-branch-gr.pdf (727 KB)
8 01-03-2017 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૫ -૧૬૦૬-ક-૯ ગુજરાત તિજોરી નિયમો-ર૦૦૦ ના નિયમ ર૧૦ નોંધ-૧ મુજબ વિભાગ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરી માટે જુદી જુદી બાબતો અંગે કરવામાં આવતા ખર્ચ અંગેની સુધારા યાદી બહાર પાડવા બાબત agri_gr_01_03_2017.pdf (1 MB)
9 21-07-2016 CIS-PFB/102016/509/K-7 Formation of Committees: (1) Slccci, (2) Dlmc And (3) Sltc Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (Pmfby) agri-GR-8-2-2016.pdf (151 KB)
10 21-07-2016 જકવ-૧૨૨૦૧૫-૨૫૩૭-ક-૨ સને ૨૦૧૬-૧૭ના નાણાંકીય વર્ષ માટે જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની કૃષિ શિક્ષણની નવી યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 03-449993-JKV-122015-2537-K-2-dt-21-7-16.pdf (2 MB)
11 18-07-2016 BJT-102015-2589-K-7 Unified Package Insurance Scheme – UPIS for 2016-17 implementation there of…. 05-450005-BJT-102015-2589-K-7-dt-18-7-16.pdf (4 MB)
12 18-07-2016 PFB-102016-786-K-7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) – Implementation there for Kharif 2016 11-PFB-102016-786-K-7-dt-18-7-16.pdf (2 MB)
13 14-07-2016 PFB-102016-786-K-7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) – Implementation there of for Kharif 2016 10-PFB-102016-786-K-7-dt-14-7-16.pdf (5 MB)
14 13-07-2016 એઆઇસી-૧૦૨૦૧૫-૪૭૨-ક-૮ કૃષિ પેદાશો, સેન્‍દ્રિય ઉત્‍પાદનોના બ્રાન્‍ડીંગ, માર્કેટીંગ અને તાલીમ બાબત 02-441796-AIC-102015-472-K-8-dt-13-7-16.pdf (1 MB)
15 07-07-2016 PFB-102016-875-K-7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna-PMFBY instructions to banks in making online applications on behalf of loanee farmers 01-417431-PFB-102016-875-K-7-dt-7-7-16.pdf (1 MB)
1234567891011121314151617181920
Go to Navigation