બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

સરકારી ઠરાવ

ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 02-05-2019 એફડીવી-૧૨૨૦૧૮-ચા.બા.-૧૦૮૯-ટ માછીમારો માટેની કલ્‍યાણકારી આવાસ યોજના ૫૦ ટકા કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત યોજના, (૦૬-૨૪૦૫-૮૦૦-૦૨) ને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં રૂા. ૧૨૦.૦૦ લાખની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 02-05-19-1089-T.pdf (320 KB)
2 30-04-2019 બગત-૧૦૧૮-૨૪૪૭-ક.૮ રાજ્યમાં દર બે વર્ષે ગ્‍લોબલ એગ્રી સમિટ કમ એક્ઝીબીશન યોજવા અંગે 001-14.pdf (188 KB)
3 29-04-2019 બગત-૨૦૧૮-૨૩૮૭-ક-૮ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમો માટેની યોજના (પ્‍લાન) અંતર્ગત હંગામી જગ્‍યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત. એચ.આર.ટી.-ર ક.૮
4 29-04-2019 બગત-૨૦૧૮-૨૩૮૬-ક-૮ આદિજાતિ વિસ્‍તાર પેટા યોજના હેઠળ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમ માટેની યોજના અંતર્ગત હંગામી જગ્‍યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત ક.૮ 001-30.pdf (1 MB)
5 26-04-2019 નફસ-૧૦૨૦૧૮-૪૪૩૩-ક.૭ શેરડી પાકનું ઉત્‍પાદન અને ઉત્‍પાદકતા વધારવા માટે અનુસૂચિત જનજાતિનાં ખેડૂતોને પ્રોત્‍સાહક સહાય યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત (૧૦૦ ટકા રાજ્ય પુરસ્‍કૃત) ક.૭ 001-17.pdf (605 KB)
6 26-04-2019 નફસ-૧૦૨૦૧૮-૪૪૩૨-ક.૭ શેરડી પાકનું ઉત્‍પાદન અને ઉત્‍પાદકતા વધારવા માટે અનુસૂચિત જાતિનાં ખેડૂતોને પ્રોત્‍સાહક સહાય યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત (૧૦૦ ટકા રાજ્ય પુરસ્‍કૃત) ક.૭ 001-18.pdf (691 KB)
7 16-04-2019 નફસ-૧૦૨૦૧૮-૪૪૩૪-ક.૭ નેશનલ ફુડ સિક્યુરીટી મીશન યોજના (એનએફએસએમ-નોર્મલ) ને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત (૬૦:૪૦ ટકા સીએસએસ) ક.૭ 001-19.pdf (3 MB)
8 11-04-2019 કપય-૧૩૨૦૧૮-૧૮૨૪-પી.૧ પશુરોગ ચિકિત્‍સા વિજ્ઞાન અને પશુપાલન યુનિવર્સિટીના સ્‍થાપના અંતર્ગત કામધેનુ યુનિવર્સિટીની સ્‍થાપના અને દ્રઢિકરણ હેઠળ (૧) પશુપાલન પોલિટેકનીક, મુ. રાજપુર (નવા), હિંમતનગર (રૂા. ૧૫૩.૦૦ લાખ – દ્વિતીય વર્ષ) અને (ર) કોલેજ ઓફ ડેરી સાયન્‍સ, મુ. શેઢુભાર જી. અમરેલી (રૂા. ૨૪૭.૫૦ લાખ દ્વિતીય વર્ષ) ખાતે ગર્લ્‍સ એન્‍ડ બોયઝ હોસ્‍ટેલ બાંધકામની યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. પી.૧ 001-15.pdf (274 KB)
9 10-04-2019 બજટ-૧૦-૨૦૧૮-૧૭૮૫-ક-૫ ચાલુ બાબત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ એજીઆર-૨૦, બારડોલી ખાતેની રાસાયણિક ખાતર ચકાસણી પ્રયોગશાળા યોજના હેઠળના હંગામી મહેકમને ચાલુ રાખવા બાબત. ક.૫ 001-16.pdf (170 KB)
10 10-04-2019 એફડીવી-૧૩૨૦૧૮-૩૦૪-ટ સ્‍થાયી ખર્ચની યોજના ૦૦૧/૦૧ નિર્દેશન અને વહીવટ, એફએસએચ-૧૮ આયુકત અને જિલ્‍લા અધિકારીઓની હંગામી જગ્‍યાઓ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષમાં ચાલુ રાખવાની મંજુરી આપવા બાબત. 10.pdf (95 KB)
11 09-04-2019 સીડીએસ-૧૩૨૦૧૮-૧૫૭૪-પી.૧ પશુ અને ભેંસ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ (૧) ૧ થી ૪ દુધાળા પશુઓના ફાર્મની સ્‍થાપના માટે વ્‍યાજ સહાય (ર) રાજ્યના પશુપાલકોને ૧ થી ર૦ દેશી દુધાળા પશુઓ (ગાય અને ભેંસ) ના એકમની સ્‍થાપના પર વ્‍યાજ સહાય (૩) સ્‍વરોજગારીના હેતુ પશુપાલન વ્‍યવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ સ્‍થાપવાની ચાલુ બાબતને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત પી.૧ 666-IT.pdf (719 KB)
12 08-04-2019 બજટ-૧૦૨૦૧૮-૪૩૭૬-ક-૭ એ.જી.આર-૧૧ રીસ્‍ક મેનેજમેન્‍ટ ઇન એગ્રીકલ્‍ચર સેકટર વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ક.૭ 660-IT.pdf (337 KB)
13 08-04-2019 બજટ-૧૦૨૦૧૯-૧૦૦૨-ક-૭ ખાતેદાર ખેડુતોને આકસ્‍મિક મૃત્‍યુ/કાયમી અપંગતાના કિસ્‍સામાં વીમા રક્ષણ આપવા અંગેની ગુજરાત સામુહિક જુથ (જનતા) અકસ્‍માત વીમા યોજના હેઠળની ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્‍માત વીમા યોજના ક.૭ 661-IT.pdf (224 KB)
14 08-04-2019 બજટ-૧૦૨૦૧૮-૪૧૧૧-ક-૭ ફળ, શાકભાજી અને ગૌણ પાકો અંગે પાક અંદાજ મોજણીની યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં ચાલુ રાખવા વહીવટી મજૂરી આપવા બાબત (Crop Estimation survey of fruits, vegetables and minor crops (FVM) ક.૭ 662-IT.pdf (226 KB)
15 08-04-2019 સીઆઇઓ-૧૦-૨૦૧૮-૬૧-આઇટી કૃષિ, ખેડૂત કલ્‍યાણ અને સહકાર વિભાગ (ખુદ) તથા નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાનાં વડાઓની કચેરીઓમાં અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને તાલીમ અંગેના ખર્ચ માટેની યોજનાને સને ૨૦૧૯-૨૦ માં ચાલુ રાખવા બાબત. આઇટી 01.pdf (110 KB)
1234567891011121314151617181920...
Go to Navigation