બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
શાખા :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 28-11-2018 GHKH/134-2018/RCT/1108/2879/P.2 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Veterinary Officer, class-II, in the Gujarat Animal Husbandry Services, Recruitment Rules 2013 પી.ર 675095.pdf (215 KB)
2 26-11-2018 PFB-102018-2658-K-7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) – Notification thereof for implementing insurance company in Rabi-Summer-2018-19 and Unified package Insurance Scheme (UPIS) in Banaskantha and Surat District for the 2018-19 ક.૭ 675086.pdf (3 MB)
3 15-11-2018 પરચ-૧૦-૨૦૧૮-૬૬૨-પી.૧ વાલી ઘોડા/અશ્વ સંવર્ધન સેવાઓ વિનામૂલ્‍યે કરવા બાબત. પી.૧ 659715-1.pdf (247 KB)
4 15-11-2018 વીએચડી-૧૨-૨૦૧૭-૧૭૭૮-પી.-૧ ગુજરાત રાજ્ય ઘેટાં અને ઉન વિકાસ નિગમ લીમીટેડ, ગાંધીનગરની કચેરીના હિસાબી અધિકારી વર્ગ-૧ ની રદ થયેલ જગ્‍યાને પુનઃજીવિત કરવા બાબત. પી.૧ 659713.pdf (239 KB)
5 13-11-2018 ખાખેવિ-૧૦૨૦૧૭-૧૩૨૬-ક-૭ ગુજરાત સામુહિક જૂથ (જનતા) અકસ્‍માત વીમા યોજના હેઠળની ખાતેદાર ખેડૂતોને આકસ્‍મિક મૃત્‍યુ:કાયમી અપંગતાના કિસ્‍સામાં વીમા રક્ષણ આપવાની ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્‍માત વીમા યોજનામાં સહાયના ધોરણમાં વધારો કરવા, ખાતેદાર ખેડૂતના કોઇપણ સંતાનને લાભ આપવા તેમજ અકસ્‍માતે મૃત્‍યુ કે કાયમી અપંગતાની તારીખ સુધીમાં નોંધાયેલ ખાતેદાર ખેડુતોને લાભ આપવા બાબત. ક.૭ GR-K-7.PDF (193 KB)
6 13-11-2018 ખાખેવિ-૧૦૨૦૧૭-૧૩૨૬-ક-૭ ગુજરાત સામુહિક જૂથ (જનતા) અકસ્‍માત વીમા યોજના હેઠળની ખાતેદાર ખેડૂતોને આકસ્‍મિક મૃત્‍યુ/કાયમી અપંગતાના કિસ્‍સામાં વીમા રક્ષણ આપવાની ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્‍માત વીમા યોજનામાં સહાયના ધોરણમાં વધારો કરવા, ખાતેદાર ખેડૂતના કોઇપણ સંતાનને લાભ આપવા તેમજ અકસ્‍માતે મૃત્‍યુ કે કાયમી અપંગતાની તારીખ સુધીમાં નોધાયેલ ખાતેદાર ખેડૂતોને લાભ આપવા બાબત. ક.૭ 13-11-18.pdf (422 KB)
7 05-10-2018 બગત-૨૦૧૮-૭-ક-૮ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમો માટેની યોજના (પ્‍લાન) અંતર્ગત ફળરોપા ઉછેર કેન્‍દ્ર, ધાંગ્રધા ખાતે રક્ષણાત્‍મક દિવાલ અંગેનો કાર્યક્રમ ક.૮ 585910.pdf (316 KB)
8 29-09-2018 સીડીએસ-૧૩૨૦૧૭-૯૪-પી.૧ સ્‍વરોજગારીના હેતુ પશુપાલન વ્‍યવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ સ્‍થાપવાની સહાયની યોજના પી.૧ 570431.pdf (259 KB)
9 28-09-2018 એસડીપી.-૧૨-૨૦૧૭-૧૮૦૧-પી.-૧ ધનિષ્‍ઠ પશુ સુધારણા યોજના સુરેન્‍દ્રનગર હસ્‍તકના પરંતુ અમદાવાદ જિલ્‍લામાં આવતા ઉપકેન્‍દ્ર-ધોળી ભાલ, તા. ધંધુકાને ધનિષ્‍ઠ પશુ સુધારણા યોજના-અમદાવાદ ખાતે તબદીલ કરવા મંજુરી આપવા બાબત. પી.૧ 570411.pdf (159 KB)
10 10-08-2018 એસડીપી-૧૩-૨૦૧૭-૧૩૮૩-પી.૧ ધનિષ્‍ઠ પશુ સુધારણા યોજના-સુરેન્‍દ્રનગરની કચેરીનું નામ પ્રીન્‍ટીંગ અને સ્‍ટેશનરી મેન્‍યુઅલના ભાગ-૧ ના પરિશિષ્‍ટ-૩ અને ૧૩ માં દાખલ કરવા બાબત પી.૧ 1-1579.pdf (146 KB)
11 20-07-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૫૫-ક-૮ એચ.આર.ટી ૧૩ કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત મિશન ફોર ઇન્‍ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્‍ટ ઓફ હોર્ટીકલ્‍ચર (MIDH) હેઠળની પેટા યોજના નેશનલ હોર્ટીકલ્‍ચર મિશન (SCSP) અંતર્ગત ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસની સહાયની શરતો/બોલીઓ, સહાયનાં ધોરણોમાં સુધારો કરવા બાબત ક.૮ 2-338.pdf (385 KB)
12 18-07-2018 પકવ-૧૦-૨૦૧૮-૯૫૫-ક-૫ કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત પરંપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજનાના અમલીકરણ માટે રાજ્ય તેમજ જિલ્‍લા કક્ષાની સમિતિઓની રચના તેમજ તેના કાર્યો નકકી કરવા બાબત ક.૫ 3-82.pdf (575 KB)
13 18-07-2018 મવક-૧૦૨૦૧૮-૪૫-પી૧ સઘન મરઘાં વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ ધનિષ્‍ઠ મરઘાં વિકાસ ઘટક મકરબા, અમદાવાદ ખાતે નવીન પુશપાલન ભવન બાંધકામા નકશા અંદાજોની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. પી.૧ 5-84.pdf (340 KB)
14 18-07-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૫૬-ક-૮ એચ.આર.ટી-૯ કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત યોજના ગુજરાત હોર્ટીકલ્‍ચર મિશન અંતર્ગત ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસની સહાયની શરતો/બોલીઓ, સહાયનાં ધોરણોમાં સુધારો ક.૮ 6-85.pdf (346 KB)
15 17-07-2018 એઆઇસી-૧૦૧૭-૨૦૨૦-ક-૮ સર્વગ્રાહી કૃષિ વ્‍યવસાય નીતિ (૨૦૧૬-૨૧) કૃષિ ઔદ્યોગિક એકમો અને આંતરમાળખાકીય યોજનાઓ માટે નાણાકીય સહાયની યોજના ક.૮ 4-83.pdf (232 KB)
1234567891011121314151617181920...
Go to Navigation