બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
શાખા :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 13-11-2018 ખાખેવિ-૧૦૨૦૧૭-૧૩૨૬-ક-૭ ગુજરાત સામુહિક જૂથ (જનતા) અકસ્‍માત વીમા યોજના હેઠળની ખાતેદાર ખેડૂતોને આકસ્‍મિક મૃત્‍યુ:કાયમી અપંગતાના કિસ્‍સામાં વીમા રક્ષણ આપવાની ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્‍માત વીમા યોજનામાં સહાયના ધોરણમાં વધારો કરવા, ખાતેદાર ખેડૂતના કોઇપણ સંતાનને લાભ આપવા તેમજ અકસ્‍માતે મૃત્‍યુ કે કાયમી અપંગતાની તારીખ સુધીમાં નોંધાયેલ ખાતેદાર ખેડુતોને લાભ આપવા બાબત. ક.૭ GR-K-7.PDF (193 KB)
2 10-08-2018 એસડીપી-૧૩-૨૦૧૭-૧૩૮૩-પી.૧ ધનિષ્‍ઠ પશુ સુધારણા યોજના-સુરેન્‍દ્રનગરની કચેરીનું નામ પ્રીન્‍ટીંગ અને સ્‍ટેશનરી મેન્‍યુઅલના ભાગ-૧ ના પરિશિષ્‍ટ-૩ અને ૧૩ માં દાખલ કરવા બાબત પી.૧ 1-1579.pdf (146 KB)
3 20-07-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૫૫-ક-૮ એચ.આર.ટી ૧૩ કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત મિશન ફોર ઇન્‍ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્‍ટ ઓફ હોર્ટીકલ્‍ચર (MIDH) હેઠળની પેટા યોજના નેશનલ હોર્ટીકલ્‍ચર મિશન (SCSP) અંતર્ગત ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસની સહાયની શરતો/બોલીઓ, સહાયનાં ધોરણોમાં સુધારો કરવા બાબત 2-338.pdf (385 KB)
4 18-07-2018 પકવ-૧૦-૨૦૧૮-૯૫૫-ક-૫ કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત પરંપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજનાના અમલીકરણ માટે રાજ્ય તેમજ જિલ્‍લા કક્ષાની સમિતિઓની રચના તેમજ તેના કાર્યો નકકી કરવા બાબત 3-82.pdf (575 KB)
5 18-07-2018 મવક-૧૦૨૦૧૮-૪૫-પી૧ સઘન મરઘાં વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ ધનિષ્‍ઠ મરઘાં વિકાસ ઘટક મકરબા, અમદાવાદ ખાતે નવીન પુશપાલન ભવન બાંધકામા નકશા અંદાજોની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. 5-84.pdf (340 KB)
6 18-07-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૫૬-ક-૮ એચ.આર.ટી-૯ કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત યોજના ગુજરાત હોર્ટીકલ્‍ચર મિશન અંતર્ગત ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસની સહાયની શરતો/બોલીઓ, સહાયનાં ધોરણોમાં સુધારો ક.૮ 6-85.pdf (346 KB)
7 17-07-2018 એઆઇસી-૧૦૧૭-૨૦૨૦-ક-૮ સર્વગ્રાહી કૃષિ વ્‍યવસાય નીતિ (૨૦૧૬-૨૧) કૃષિ ઔદ્યોગિક એકમો અને આંતરમાળખાકીય યોજનાઓ માટે નાણાકીય સહાયની યોજના ક.૮ 4-83.pdf (232 KB)
8 13-07-2018 એફડીવી-૧૨૨૦૧૮-૧૧૮૬-ટ ડીઝલ વેટ સબસીડીની રકમના ચૂકવણા બાબતે નવી નીતિ કરવા બાબત 7-435001.pdf (475 KB)
9 13-07-2018 એફડીવી-૧૨૨૦૧૭-૧૧૮૬-ટ માછીમારીની ર૦ મીટરથી ઓછી યાંત્રિક લંબાઇની હોડીઓમાં વપરાતા હાઇસ્‍પીડ ડીઝલ ખરીદી ઉપર ડીસ્‍કાઉન્‍ટની રકમના ચૂકવણા બાબત. 8-434994.pdf (375 KB)
10 10-07-2018 સીડીએસ-૧૩૨૦૧૮-૧૩૯-પી.૧ રાજ્યના સૌરાષ્‍ટ્ર – કચ્‍છ વિસ્‍તારના જીલ્‍લા દૂધ ઉત્‍પાદક સહકારી સંઘો માટે ડેરી વિકાસ યોજના પી.૧ 10-419046.pdf (1 MB)
11 07-07-2018 વીએચડી-૧૦-૨૦૧૮-૮૩-પી૧ સઘન મરધાં વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ ધનિષ્‍ઠ મરઘાં વિકાસ ઘટક મકરબા, જીલ્‍લો – અમદાવાદ ખાતે હેચરીના મકાનનું બાંધકામના નકશા અંદાજોની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 9-418960.pdf (384 KB)
12 05-07-2018 એસડીપી-૧૩-૨૦૧૬-૩૨૪૬-પી-૧ ઘનિષ્‍ઠ પશુ સુધારણા યોજના ઘટક-જામનગરની સંશોધન મદદનીશની સ્‍થગિત થયેલ જગ્‍યાને પુનઃજીવિત કરવા બાબત પી.૧ 11-404973.pdf (221 KB)
13 05-07-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૩૭-ક-૮ બાગાયત ખાતામાં ફળ અને શાકભાજીની જાળવણી અને તાલીમ કાર્યક્રમ માટેની યોજના અંતર્ગત હંગામી જગ્‍યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત. ક.૮ 12-405027.pdf (305 KB)
14 30-06-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૪૭-ક-૮ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમોની માટેની યોજના (પ્‍લાન) અંતર્ગત હંગામી જગ્‍યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત એચ.આર.ટી.-ર ક.૮ 13-390453.pdf (889 KB)
15 28-06-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૪૮-ક-૮ આદિજાતિ વિસ્‍તાર પેટા યોજના હેઠળ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમ માટેની યોજના અંતર્ગત હંગામી જગ્‍યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત ક.૮ 14-390432.pdf (1 MB)
1234567891011121314151617181920...
Go to Navigation