બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

સરકારી ઠરાવ

ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 11-02-2020 પફબ/૧૦૨૦૧૯/૪૧૨૩/ક.૭ તા. ૧૫-૧૦-૨૦૧૯ થી ૨૦-૧૧-૨૦૧૯ સુધીના વરસાદ અન્વયે રાજ્ય બજેટમાંથી કૃષિ સહાય પેકેજ અંતર્ગત સુધારો કરવા બાબત. ક.૭ 01-agri-gr.pdf (573 KB)
2 11-02-2020 એફડીવી/ ૧૩૨૦૧૮/૧૪૭/ટ બ્રોકીશ વોટર એક્વાકલ્ચરના વિકાસ અર્થે મટવાડ ફિશ ફર્મ જી. નવસારીને સેન્ટ્રલ ઇંસ્ટીટ્યુટ ઓફ બ્રોકીશ વોટર એક્વાકલ્ચર, ચેન્નાઇ સાથે કરેલ એમ.ઓ.યુ. ને ૨૫ વર્ષનાં સમય માટે ચાલુ રાખવા બાબત. 04-agri-gr.pdf (661 KB)
3 07-02-2020 પફબ/૧૦૨૦૨૦/૪૩૩/ક.૭ જુન-સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૯ દરમિયાનના જુના પેકેજ અંતર્ગત રાજ્ય બજેટમાંથી સહાય ચુકવવા બાબત. ક.૭ 02-agri-gr.pdf (859 KB)
4 07-02-2020 ગવસ/૧૨૨૦૧૯/૧૦૦૯/પી.૧ રખડતા ગૌવંશના પશુઓના નિભાવ માટે સહાયની યોજનાના વહીવટી મંજૂરીના ઠરાવની બોલીઓ અને શરતોમાં સુધારા બાબત. પી.૧ 03-agri-gr.pdf (932 KB)
5 31-01-2020 બગમ/૧૦૧૯/૨૦૧૬/ક.૮ સંયુક્ત બાગાયત નિયામક કચેરી, મહેસાણા અને સંયુક્ત બાગાયત નિયામકની કચેરી સુરતને કાર્યાન્વીત કરવા બાબત. ક.૮ 01-06-02-2020.pdf (438 KB)
6 30-01-2020 PFB-102019-3279-K.7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna- PFMBY Continuation thereof and Declaration of Notified Insurance Unit, Cut-off dates etc. and UNIFIED PACKAGE INSURANCE SCHEME (UPIS) for Rabi-Summer 2019-20. ક.૭ 02-06-02-2020.pdf (911 KB)
7 29-01-2020 સીડીએસ/૧૩૨૦૧૯/૧૫૯૬/પી.૧ ખાણદાણ સહાય યોજનાના ભાવ નિર્ધારણ માટે સમિતિની રચના કરવા બાબત. પી.૧ Agri-30-01-2020.pdf (738 KB)
8 20-01-2020 વીએચડી/૧૨૨૦૧૯/૨૩/પી.૧ પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી હેઠળની પશુ ચિકિત્સા અધિકારી, વર્ગ-૨ સંવર્ગની વર્ષ ૨૦૦૭ થી વર્ષ ૨૦૧૨ દરમિયાન રદ થયેલ ૫૬ જ્ગ્યાઓ પૈકીની ૩૬ જગ્યાઓ પુનઃજીવિત કારવા બાબત. પી.૧ 03-06-02-2020.pdf (789 KB)
9 09-01-2020 પરચ / ૧૦૨૦૨૦/ ૯૭ / ક.૭ રાજ્યમાં તાજેતરમાં થયેલ તીડના ઉપદ્રવના કારણે પાકને નુક્સાન અન્વયે સહાય ચુકવવા બાબત ક.૭ 002-09-01-2020.pdf (2 MB)
10 06-01-2020 સદસ/૧૦૨૦૧૬/૨૨/ખ દૂધ સંજીવની યોજના અંતર્ગત આપવામાં આવતા ફ્લેવર્ડ દૂધના ભાવ વધારવા બાબત. Agri-GR-29-01-2020.pdf (3 MB)
11 06-01-2020 પરચ/૧૧૧૯/૧૦૪૬/મ.૩ માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ- ૨૦૦૫ હેઠળ જાહેર માહિતી અધિકારી તથા અપીલ અધિકારી મુકરર કરવા બાબત. મ.૩ PIO-GR-Agri-06-01-2020.pdf (2 MB)
12 04-01-2020 ગવસ/ ૧૨૨૦૧૯/૧૦૦૦/ પી.૧ ગ્રામ પંચાયત, ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના ગૌચર માટે ઘાસચારા વિકાસની યોજનાના વહીવટી મંજૂરીના ઠરાવની બોલીઓ અને શરતોમાં સુધારા બાબત. પી.૧ 001-04-01-2020.pdf (1 MB)
13 30-12-2019 ગકવ/૧૬૨૦૧૯/૦૦૧/ક-૨ રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના સંચાલક મંડળની બેઠકના કોરમ બાબત ક.૨ 30-12-2019-agri-gr.pdf (643 KB)
14 24-12-2019 પફબ/૧૦૨૦૧૯/૪૧૨૩/ક-૭ તા. ૧૫/૧૦/૨૦૧૯ થી તા. ૨૦/૧૧/૨૦૧૯ સુધીના વરસાદ અન્વયે ફોરેસ્ટ રાઇટ એક્ટ (FRA) હેઠળ સનદ મેળવેલ ખેડૂતોને રાજ્ય બજેટમાંથી કૃષિ સહાય પેકેજ ક.૭ 24-12-2019-agri-gr.pdf (515 KB)
15 20-12-2019 ગવસ/૧૨૨૦૧૯/૧૦૧૨/પી.૧ શુધ્ધ ગીર / કાંકરેજ ઓલાદના ઉત્તમ આનુવંશીક ગુણવત્તા ધરાવતા વાછરડા ઉછેરવાની યોજનાના વહીવટી મંજૂરીના ઠરાવની બોલીઓ અને શરતોમાં સુધાર બાબત. પી.૧ 001-agri-gr-23-12-2019.pdf (1 MB)
1234567891011121314151617181920...
Go to Navigation