બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 21-07-2016 CIS-PFB/102016/509/K-7 Formation of Committees: (1) Slccci, (2) Dlmc And (3) Sltc Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (Pmfby) agri-GR-8-2-2016.pdf (151 KB)
2 21-07-2016 જકવ-૧૨૨૦૧૫-૨૫૩૭-ક-૨ સને ૨૦૧૬-૧૭ના નાણાંકીય વર્ષ માટે જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની કૃષિ શિક્ષણની નવી યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 03-449993-JKV-122015-2537-K-2-dt-21-7-16.pdf (2 MB)
3 18-07-2016 BJT-102015-2589-K-7 Unified Package Insurance Scheme – UPIS for 2016-17 implementation there of…. 05-450005-BJT-102015-2589-K-7-dt-18-7-16.pdf (4 MB)
4 18-07-2016 PFB-102016-786-K-7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) – Implementation there for Kharif 2016 11-PFB-102016-786-K-7-dt-18-7-16.pdf (2 MB)
5 14-07-2016 PFB-102016-786-K-7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) – Implementation there of for Kharif 2016 10-PFB-102016-786-K-7-dt-14-7-16.pdf (5 MB)
6 13-07-2016 એઆઇસી-૧૦૨૦૧૫-૪૭૨-ક-૮ કૃષિ પેદાશો, સેન્‍દ્રિય ઉત્‍પાદનોના બ્રાન્‍ડીંગ, માર્કેટીંગ અને તાલીમ બાબત 02-441796-AIC-102015-472-K-8-dt-13-7-16.pdf (1 MB)
7 07-07-2016 PFB-102016-875-K-7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna-PMFBY instructions to banks in making online applications on behalf of loanee farmers 01-417431-PFB-102016-875-K-7-dt-7-7-16.pdf (1 MB)
8 28-06-2016 પીએફવાય-૧૦૨૦૧૬-૧૨૩૯-ક-૭ પ્રધાનમંત્રી ફસલ વિમા યોજના અંતર્ગત ઓટોમેટીક વેધર સ્‍ટેશન આધારીત રીયલ ટાઇમ ડેટા આઉટ સોર્સીગથી મેળવવા, પાક કાપણી અખતરાઓ આઉટસોર્સીંગથી ગોઠવવા તેમજ સેટેલાઇટ ઇમેજના ઇ-ટેન્‍ડર બહાર પાડવા સમિતિની રચના કરવા બાબત 16-PFY-102016-1239-K-7-dt-28-6-16.pdf (424 KB)
9 13-06-2016 PFB-102016-875-K-7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna – PMFBY Modification in the defined Area 15-PFB-102016-875-K-7-dt-13-6-16.pdf (918 KB)
10 17-05-2016 બગત/૧૦૧૫/૪૪૨(૧)/ક.૮ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમ માટેની યોજના (પ્‍લાન) અંતર્ગત હંગામી જગ્‍યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત HRT-2 317366.pdf (1 MB)
11 17-05-2016 બગત-૧૦૧૫-૪૫૮(૧)-ક-૮ બાગાયત ખાતામાં ફળ અને શાકભાજીની જાળવણી અને તાલીમ કાર્યક્રમ માટેની યોજના 317378.pdf (2 MB)
12 16-05-2016 અકવ-૧૨૨૦૧૫-૨૬૦૫-ક.ર આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની કૃષિ સંશોધન બાંધકામની વિભાગ-૧ નવી યોજનાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 384841.pdf (1 MB)
13 12-05-2016 નકવ-૧૨૨૦૧૫-૨૨૪૪-ક.ર નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની આદિજાતિ વિસ્‍તારમાં પશુરોગ વિજ્ઞાન અને પશુપાલનમાં સંશોધન સેવા સંગીન બનાવવાની ચાલુ પ્‍લાન યોજનાની હંગામી જગ્‍યાઓને સને ૨૦૧૬-૧૭ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવાની મંજુરી બાબત. 298843.pdf (859 KB)
14 11-05-2016 અકવ-૧૨૨૦૧૫-૨૨૩૪-ક.ર આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની આદિજાતિ વિસ્‍તાર પેટા યોજના હેઠળ કૃષિ વિસ્‍તરણા શિક્ષણની ચાલુ પ્‍લાન યોજનાની હંગામી જગ્‍યાઓને સને ૨૦૧૬-૧૭ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવાની મંજૂરી બાબત 295937.pdf (1 MB)
15 11-05-2016 નકવ-૧૨૨૦૧૫-૨૨૪૩-ક.૨ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની આદિજાતિ વિસ્‍તાર પેટા યોજના હેઠળ કૃષિ સંશોધનની ચાલુ પ્‍લાન યોજનાની હંગામી જગ્‍યાઓને સને ૨૦૧૬-૧૭ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવાની મંજુરી બાબત. 290835.pdf (2 MB)
12345678910111213141516171819
Go to Navigation