બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 20-04-2018 બગત-૧૦૧૬-૨૬૫-ક-૮ બાગાયતી પાકોના વાવેતર માટે પ્‍લાન્‍ટીંગ મટીરીયલમાં સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ 247410.pdf (1 MB)
2 09-04-2018 એફડીવી-૧૩૨૦૧૭-૧૧૫૯-ટ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ની એફ.એચ.એચ.-૧૦, ૧૦૯(૦૧) પ્રસાર અને વિસ્‍તરણ કાર્યક્રમ સંગીન બનાવવાની યોજનાને વહીવટી મંજુરી બાબત. 1-110418-gr.pdf (371 KB)
3 06-04-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૭૦૩-ક-૫ ચાલુ બાબત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ એજીઆર-૧૪ યોજનાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત 45-205507.pdf (2 MB)
4 05-04-2018 સકવ-૧૧૨૦૧૮-૨૨૩-ક-૨ સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની કૃષિ સંશોધન જીઇઓ-એગ્રી પ્રોજેકટ નીન ોર્મલ ચાલુ પ્‍લાન યોજનાને સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 8-110418-gr.pdf (241 KB)
5 05-04-2018 એફડીવી-૧૨૨૦૧૭-૧૧૭૮-ટ માછીમારોની બોટો ઉપર સેફટી સાધનો પુરા પાડવા માટેની કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત યોજના એફએસએચ-૨૦ (૧૦૩-૧૪) ને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં કુલ રૃા. ૬૮.૦૦ લાખના ખર્ચે ચાલુ રાખવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 9-110418-gr.pdf (360 KB)
6 05-04-2018 એફડીવી-૧૩૨૦૧૭-૧૧૭૨-ટ આદિજાતિ વિસ્‍તાર પેટા યોજના તળે આદિજાતી વિસ્‍તારોમાં મત્‍સ્‍યોદ્યોગની આયોજીત યોજના ૭૯૬-૨ એફએસએચ-૨ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં રૂા. ૯૦૦.૦૦ લાખના ખર્ચે ચાલુ રાખવા બાબત (પ્‍લાન) 10-110418-gr.pdf (455 KB)
7 05-04-2018 એફડીવી-૧૩૨૦૧૭-૧૧૭૪-ટ અનુસૂચિત જાતિ પેટા યોજના(S.C.S.P) ૮૦૦/૧ એફએસએચ-૨ ને મત્‍સયોદ્યોગ માટે અનુસૂચિત જાતિઓને સહાય માટે આયોજીત યોજનાને સને ૨૦૧૮-૧૯ માટે રૂા. ૧૮૦.૦૦ લાખની જોગવાઇને ચાલુ બાબત તરીકે વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. 12-203104-gr.pdf (338 KB)
8 04-04-2018 એફડીવી-૧૨૨૦૧૭-૧૧૭૬-ટ ૧૦૦ ટકા કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત યોજના માંગણી નં. ૦૬, ૨૪૦૫-મત્‍સ્‍યોદ્યોગ, ૧૦૧-આંતરદેશીય મત્‍સ્‍યોદ્યોગ (૦૭) - એફ.એસ.એચ.-૩ (સ્‍ટ્રેન્‍ધનીંગ ઓફ ડેટા બેઇઝ એન્‍ડ જીઓગ્રાફીકલ ઇન્‍ફર્મેશન સીસ્‍ટમ ફોર ધ ફીશરીઝ સેકટર) પ્‍લાન હેઠળ રૂા. ૨૮.૧૦ લાખની જોગવાઇની યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ચાલુ બાબત તરીકે વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત . 13-110418-GR.pdf (307 KB)
9 04-04-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૪૮-ક-૮ આદિજાતિ વિસ્‍તારોમાં આદિજાતિ વિસ્‍તાર પેટા યોજના હેઠળ સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમો માટેની ચાલુ પ્‍લાન યોજના એચઆરટી-૩ 11-110418-gr.pdf (475 KB)
10 04-04-2018 એફડીવી-૧૨૨૦૧૭-૧૧૫૮-ટ માછીમારોને બાયોમેટ્રીક કાર્ડ આપવાની યોજના ૧૦૦ ટકા કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત (૧૦૩/૧૩-પ્‍લાન) ને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં રૂા. ૦.૦૧ લાખની ટોકન જોગવાઇ સાથે ચાલુ રાખવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 18-120418-gr.pdf (320 KB)
11 04-04-2018 બજટ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૯૭-ક-૭ મોજણી પરિયોજના મૂલ્‍યાંકન અને આકારણી (પાક કૃષિ વિષયક આંકડાની સુધારણા) અને મુખ્‍ય પાકના વિસ્‍તાર અને અંદાજો સમયસર જણાવવા માટેની યોજનાને સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષમાં ચાલુ રાખવાની વહીવટી મંજુરી બાબત. 4-110418-gr.pdf (480 KB)
12 04-04-2018 બજટ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૯૪-ક ફળ, શાકભાજી અને ગૌણ પાકો અંગે પાક અંદાજ મોજણીની યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં ચાલુ રાખવા વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 5-110418-gr.pdf (275 KB)
13 04-04-2018 બગત-૨૦૧૭-૧૯૫૦-ક-૮ બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમો માટેની યોજના અંતર્ગત અનુસૂચિત જાતિના લાભાર્થીઓ માટેની ખાસ અંગભૂત યોજના 7-110418-gr.pdf (491 KB)
14 03-04-2018 બજટ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૯૬-ક-૭ રીસ્‍ક મેનેજમેન્‍ટ ઇન એગ્રીકલ્‍ચર સેકટર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯-(પ્‍લાન) 6-110418-gr.pdf (461 KB)
15 03-04-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૨૦૫૭-ક-૬ ડેવલોપમેન્‍ટ એન્‍ડ સ્‍ટ્રેન્‍ધનીંગ ઓફ ઇન્‍ફ્રાસ્‍ટ્રકચર ફેસીલીટી ફોર પ્રોડકશન એન્‍ડ ડીસ્‍ટ્રીબ્‍યુશન ઓફ કવોલીટી સીડસ અંગેની યોજનાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબતે. 2-110418-gr.pdf (322 KB)
1234567891011121314151617181920...
Go to Navigation