બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
શાખા :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 22-05-2018 પરચ/૧૦/૨૦૧૮/સીએમ-૨૭/પી૧ બિન ઉપયોગી પશુઓનો નિકાલ હરાજી મારફતે ન કરતા આવા પશુઓને નજીકની પાંજરાપોળ ગૌશાળામાં મુકવા બાબત પી૧ cm-27.pdf (514 KB)
2 17-05-2018 વીએચડી-૧૨-૨૦૧૮-૨૦૩-પી-૧ કરૂણા એનીમલ એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ ૧૯૬૨ શરૂ કરવાની યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. પી૧ 3-292562.pdf (810 KB)
3 16-05-2018 બજટ-૧૦૨૦૧૭-૨૦૫૫-ક.૬ વડોદરા ખાતે નવીન જંતુનાશક દવા ચકાસણી પ્રયોગશાળા સ્‍થાપવા બાબત. 4-292220.pdf (301 KB)
4 16-05-2018 બજટ-૧૦૨૦૧૭-૧૬૯૧-ક-૫ સને ૨૦૧૮-૧૯માં રાજ્યમાં ખેતીવાડી ખાતાની નડિયાદ જી. ખેડા ખાતેની ખાતર ચકાસણી પ્રયોગશાળા માટેના મહેકમને ચાલુ યોજના અંતર્ગત વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. 2-292555.pdf (520 KB)
5 14-05-2018 સીડીએસ-૧૩૨૦૧૭-૧૭૫૬-પી.૧ રાજ્યમાં અન્‍ય પશુધન વિકાસ હેઠળ અશ્વ સંવર્ધન ફાર્મ-ઇણાજ, જી. જુનાગઢ; ઉંટ સંવર્ધન ફાર્મ-ઢોરી જી. કચ્‍છનું વિસ્‍તરણ, વાલીઘોડા સેવા કેન્‍દ્ર-ચાલુ રાખવા; અશ્વ સંવર્ધન ફાર્મ ચાણસ્‍મા-જી. પાટણની સ્‍થાપના, ઉંટ વર્ગના પ્રાણીઓને ઝેરબાજ અને ખસ વિરોધી સારવાર આપવા માટેની યોજના રાજ્યમાં અશ્વ બ્રીડર એસોસીએશનની સ્‍થાપના અને પશુપાલન પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે સહાયની યોજના, અશ્વ શોના આયોજન માટે આર્થીક સહાયની યોજના; રાજ્યમાં કાઠિયાવાદડી અને મારવાડી અશ્વો માટે રેડિયો ફ્રીકવન્‍સી આઇડેન્‍ટિફીકેશનની યોજના. 14-287014.pdf (421 KB)
6 14-05-2018 તલમ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૮૮-ક-૭ એજીઆર-ર યોજના હેઠળ અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાયનાં નાના-સિમાંત ખેડૂતને હેન્‍ડ ટૂલ્‍સ કીટમાં સહાય આપવાના ઘટક અંગેની ચાલુ બાબતને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. 1-290361.pdf (879 KB)
7 10-05-2018 અકવ-૧૨૨૦૧૭-૨૦૮૧-ક-૨ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની કૃષિ પ્‍લાન યોજનાની હંગામી જગ્‍યાઓને સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવાની મંજૂરી બાબત. 6-283286.pdf (781 KB)
8 10-05-2018 અકવ-૧૨૨૦૧૭-૨૦૮૪-ક-૨ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ અંગે રાજ્યનો રપ ટકા હિસ્‍સની ચાલુ પ્‍લાન યોજનાની હંગામી જગ્‍યાઓને સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવાની મંજૂરી બાબત. 7-282059.pdf (605 KB)
9 10-05-2018 અકવ-૧૨૨૦૧૭-૨૦૮૫-ક-૨ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની આદિજાતિ વિસ્‍તાર પેટા યોજના હેઠળ કૃષિ શિક્ષણની ચાલુ પ્‍લાન યોજનાની હંગામી જગ્‍યાઓને સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવાની મંજૂરી બાબત. 8-282077.pdf (480 KB)
10 10-05-2018 અકવ-૧૨૨૦૧૭-૨૦૮૩-ક-૨ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની કૃષિ સંશોધનની ચાલુ પ્‍લાન યોજનાની હંગામી જગ્‍યાઓને સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવાની મંજૂરી બાબત. 9-282084.pdf (1 MB)
11 10-05-2018 અકવ-૧૨૨૦૧૭-૨૦૮૨-ક-૨ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની કૃષિ વિસ્‍તરણ શિક્ષણની ચાલુ પ્‍લાન યોજનાની હંગામી જગ્‍યાઓને સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવાની મંજૂરી બાબત. 11-282144.pdf (322 KB)
12 10-05-2018 અકવ-૧૨૨૦૧૭-૨૦૮૭-ક-૨ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની આદિજાતિ વિસ્‍તાર પેટા યોજના હેઠળ કૃષિ શિક્ષણની ચાલુ પ્‍લાન યોજનાની હંગામી જગ્‍યાઓને સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવાની મંજૂરી બાબત. 12-282132.pdf (420 KB)
13 10-05-2018 અકવ-૧૨૨૦૧૭-૨૦૮૬-ક-૨ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની આદિજાતિ વિસ્‍તાર પેટા યોજના હેઠળ કૃષિ શિક્ષણની ચાલુ પ્‍લાન યોજનાની હંગામી જગ્‍યાઓને સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવાની મંજૂરી બાબત. 13-282137.pdf (341 KB)
14 09-05-2018 એફડીવી-૧૨૨૦૧૮-૪૭-ટ દિવાદાંડી અંગે મૂડી ખર્ચ જોગવાઇ તળેના પેટા સદર-૦૫ એફએસએચ-૧૯ નાના બંદરો ખાતે પૂર્વ જરૂરી સવલતો પૂરી પાડવી.આયોજના યોજના હેઠળ વેરાવળ ખાતે ખાતાની કચેરીના બાંધકામ માટેની જોગવાઇને સને ૨૦૧૮-૧૯ માટે નવી બાબત તરીકે વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. 15-277485.pdf (504 KB)
15 09-05-2018 સડીપી-૧૨-૨૦૧૭-૧૮૦૧-પી.૧ સઘન પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ, ધ.પ.સુ.યો. ઘટકો, અમદાવાદ, મહેસાણા, રાજકોટ, વડોદરા, જુનાગઢ, વલસાડ, હિંમતનગર, ભાવનગર, પાલનપુર, સુરત, પાટણ, આણંદ, ગાંધીનગર, ખેડા, જામનગર, સુરેન્‍દ્રનગર, ભરૂચ, અમરેલી, નર્મદા; વડી કચેરી હસ્‍તકની ધ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.એ.) યોજના હેઠળના હંગામી મહેકમને ચાલુ રાખવા બાબત. સઘન પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ ધ.પ.સુ.યો. ઘટકો, અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, વલસાડ, હિંમતનગર તથા નર્મદાની હંગામી જગ્‍યાઓને ચાલુ રાખવા બાબત. સઘન પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ ગુજરાત લાઇવસ્‍ટોક ડેવ. બોર્ડ ગાંધીનગરની કચેરીની મહેક 17-286687.pdf (2 MB)
1234567891011121314151617181920...
Go to Navigation