બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
યોજનાઓ

જુની વાડીનું નવીનીકરણ

જૂના બગીચાઓનું નવીનીકરણ/ નવસર્જન કેનોપી મેનેજમેન્ટ સાથે

યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૦.૪૦ લાખ / હે. ખર્ચના ૫૦%, મહત્તમ રૂ.૨૦૦૦૦/હે લાભાર્થી દીઠ ર હેકટરની મર્યાદામાં. બિન ઉપજાઉ બગીચાઓનું નવીનીકરણ કરવાનું રહેશે, રાજય સરકારશ્રીની વધારાની ૧૫% પુરક સહાય.

Go to Navigation