બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
અમારા વિષે

સફળ કીસ્સાઓ

વિગતો ડાઉનલોડ
ગુજરાત માં બાગાયતનો વિકાસ​ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(6.99 MB)
છેલ્લા ૧૦ વષર્મા મત્સ્યોદ્યોગ ક્ષેત્રે થયેલ વિકાસ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(173 KB)
મત્સ્યોદ્યોગ ક્ષેત્રે સ્વર્ણિમ લક્ષ્યાંક સિદ્ધિ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(147 KB)
નિયામક, ખેત બજાર અને ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર ની સિદ્ધીઓ Click HereExternal website that opens in a new window
ગુજરાત રાજ્ય કૃષિ બજાર બોર્ડ ની સિદ્ધીઓ Click HereExternal website that opens in a new window
ખાંડ નિયમક ખાતે મેળવેલ ઐવોર્ડસ Click HereExternal website that opens in a new window
ખાંડ નિયામકની ખાસ નોંધપાત્ર બાબતો Click HereExternal website that opens in a new window
પશુપાલન ખાતે રાષ્ટ્રીય મિશનક્ષેત્રે ગુજરાત રાજ્યની સિદ્ધી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(155 KB)
ક્રમાંક વિગતો ડાઉનલોડ
૧. આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(155 KB)
૨. ગુજરાત ખેત ઉદ્યોગ નિગમ લિમિટેડ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(95 KB)
૩. બાગાયત નિયામક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(55 KB)
૪. ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ લિમિટેડ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(61 KB)
૫. ગુજરાત રાજ્ય બીજ પ્રમાણન એજન્સી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(42 KB)
૬. મત્સ્યોધ્યોગ કમિશ્નર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(78 KB)
૭. ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(53 KB)
૮. કૃષિ નિયામક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(107 KB)
૯. રજીસ્ટ્રાર, સહકારી મંડળીઓ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(25 KB)
૧૦. ખાંડ નિયામક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(53 KB)
૧૧. ગુજરાત રાજ્ય જમીન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(44 KB)
૧૨. ગુજરાત રાજ્ય વેરહાઉસીંગ કોર્પોરેશન PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(29 KB)
૧૩. ગુજરાત રાજ્ય ઘેંટા અને ઉન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(60 KB)
૧૪. ગુજરાત પશુધન વિકાસ નિગમ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(54 KB)
૧૫. પશુપાલન નિયામક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(41 KB)
૧૬. જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(72 KB)
Go to Navigation