બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમાંક પ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
વિભાગના કાર્યો અને ફરજોની વિગતો Download Pdf(1.9 MB)
વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો Download Pdf(7.50MB)
દેખરેખ અને જવાબદારીઓ ચેનલો સહિત નિર્ણય-પ્રક્રીયામાં અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ Download Pdf(188KB)
કાર્યો કરવા માટેનાં નિયત કરેલાં ધોરણો Download Pdf(138KB)
નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ, નિયમસંગ્રહો અને રેકર્ડ Download Pdf(103MB)
વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રહેલા દસ્તાવેજોના પ્રકારનું પત્રક Download Pdf(159KB)
વિભાગની નીતિ ઘડવા અંગેના અથવા વિભાગના વહીવટ અંગેના જાહેર જનતા સાથેના પરામર્શન અથવા પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગતો Download Pdf(168KB)
બોર્ડ, પરિષદો, સમિતિઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના ઉદ્દેશથી, બેથી વધુ સભ્યોનાં બનેલા બોર્ડ, પરિષદો, સમિતિઓ અને મંડળોની બેઠકો જાહેર જનતા માટે ખુલ્લી છે કે કેમ અને આવી બેઠકોની કાર્યવાહી નોંધ જાહેર જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ, તે અંગેનું પત્રક Download Pdf(190KB)
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની નિર્દેશિકા Download Pdf(266KB)
૧૦ વિનિયમોમાં કરેલી જોગવાઇ મુજબનાં વળતરની પધ્ધતિ સહિત, દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું Download Pdf(124KB)
૧૧ અંદાજપત્ર- વિભાગની તમામ યોજનાઓની વિગતો, સૂચિત ખર્ચને કરેલી ચુકવણીઓના અહેવાલ દર્શાવતું, ફાળવેલું બજેટ

વિભાગનું કામગીરી અંદાજપત્ર
Download Pdf(1.43MB)


Download Pdf(11.7MB)
૧૨ ફાળવેલી સહાયકી અને સહાયકી કાર્યક્રમોના લાભાર્થીઓની વિગત સહિત આવા કાર્યક્રમોના અમલની પધ્ધતિ Download Pdf(1.11MB)
૧૩ છૂટછાટ, પરવાનગીઓ અથવા અધિકારપત્ર મેળવનાર અંગેની વિગતો Download Pdf(155KB)
૧૪ વિજાણું માધ્યમમાં રૂપાંતરિત (ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ફોર્મમાં) માહિતીની વિગતો Download Pdf(432KB)
૧૫ માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગતો Download Pdf(180KB)
૧૬ જાહેર માહિતી અધિકારીઓનાં નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ય વિગતો Download Pdf(3.07MB)
૧૭ અન્ય ઉપયોગી માહિતી Download Pdf(289KB)
Go to Navigation