બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
યોજનાઓ

મરઘાં એકમ સહાય

રૂ. ૬૦૦૦/- યુનીટ કિંમતના ૭૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૪૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે પક્ષી સ્વરૂપે સહાય(૨૫ આર.આઈ.આર. પક્ષી એકમ) અથવા રૂ. ૩૬,૦૦૦/- યુનીટ કિંમતના ૭૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૨૭,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે પક્ષી સ્વરૂપે સહાય(૧૦૦ બ્રોઇલર પક્ષી એકમ (૧૦૦ બ્રોઇલર ફાર્મની સ્થાપના માટે સહાય).

Go to Navigation