બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇ-સીટીઝન​

સરકારી ઠરાવ

ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 25-10-2019 એએચએસ/૧૧/૨૦૧૭/૧૨૧૦/પી-૨ RPWD Act 2016 અન્વયેની કલમ-૩૩ અને ૩૪માં થયેલ જોગવાઇ અનુસાર વિકલાંગ (દિવ્યાંગ) વ્યક્તિઓ માટે સરકારી સેવાઓમાં અનામત જ્ગ્યાઓ રાખવા બાબત. પી.ર 003-07-11-2019.pdf (926 KB)
2 17-10-2019 PFB-102019-3130-K.7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- PFMBY Constitution of State Level Grievance Redressal Committee ક.૭ 001-07-11-2019.pdf (1 MB)
3 16-10-2019 ગકવ-૧૬૨૦૧૯-૭૧-ક.૨ રાજ્યની ચારેય કૃષિ યુનિવર્સીટીઓના સંચાલક મંડળમાં બિન-સરકારી સભ્યોની નિમણૂંક કરવા બાબત ક.૨ 002-07-11-2019.pdf (510 KB)
4 03-10-2019 એસડીપી-૧૨-૨૦૧૭-૧૮૦૧-પી.-૧ સેકરડ સીમેન ડોઝની પ્રતિ ડોઝ ફી વસુલવા બાબત. પી.૧ 001-007.pdf (735 KB)
5 01-10-2019 જકવ-૧૩૨૦૧૪-૨૩૨૮-ક-૨ રાજ્યની ચારેય કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના સંચાલક મંડળમાં બિન-સરકારી સભ્‍યોની નિમણુંક કરવા બાબત. ક.૨ 001-005.pdf (652 KB)
6 27-09-2019 સકવ-૧૨૨૦૧૮-૪૦૫૩-ક-ર સરદાર કૃષિનગર-દાંતીવાડા કૃષી યુનિવર્સિટી હસ્‍તકની આદિજાતિ વિસતાર પેટા યોજના હેઠળ કૃષિ સંશોધનની ચાલુ પ્‍લાન યોજનાની હંગામી જગ્‍યાઓ ચાલુ રાખવાની મંજૂરી બાબત. ક.૨ 001-006.pdf (667 KB)
7 24-09-2019 બગમ-૨૦૧૯-૯૪૭-ક-૮ આદિજાતિ વિસ્‍તારમાં બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમ યોજના હેઠળ પંચમહાલ, અરવલ્‍લી અને નર્મદા જીલ્‍લા ખાતે બગાયતી પાકો માટેના સેન્‍ટર ઓફ એકસલન્‍સ ઉભા કરવા બાબત. ક.૮ 001-004.pdf (2 MB)
8 09-09-2019 એસડીપી-૧૩-૨૦૧૭-૧૩૮૩-પી.૧ ધનિષ્‍ઠ પશુ સુધારણા યોજના જામનગરની કચેરીનું નામ પ્રન્‍ટીંગ અને સ્‍ટેશનરી મેન્‍યુઅલના ભાગ-૧ ના પરિશિષ્‍ટ-૩ અને ૧૩ માં દાખલ કરવા બાબત. પી.૧ 001.pdf (439 KB)
9 31-08-2019 એએચએસ-૧૩૨૦૧૯-૫૨૮-પી.૧ (અ) પશુપાલકોને તાલીમ અને પ્રેરણા પ્રવાસનું આયોજનની યોજના (રૂા. ૭૪.૬૯ લાખ) (બ) પશુ સારવાર સંસ્‍થાઓ પર પ્રચાર પ્રસાર માટે હોર્ડિંગ્‍સ લગાવવા માટે કાયમી સ્‍ટ્રક્ચર ઉભું કરવા માટેની યોજના (રૂ. ૪૫ લાખ) પી.૧ 001-002.pdf (1 MB)
10 31-08-2019 મવય-૧૦-૨૦૧૯-૫૩૬-પી.૧ રાજ્યના દિવ્‍યાંગ લોકોને ૪૦ આર.આઇ.આર. પક્ષીના એકમની સ્‍થાપના પર સહાય તથા મરઘાં પાલન તાલીમ સ્‍ટાઇપેન્‍ડની નવી યોજના રૂા. ૧૯.૦૦ લાખ પી.૧ 001-003.pdf (2 MB)
11 30-08-2019 એએચએસ-૧૩૨૦૧૯-૫૨૯-પી.-૧ (અ) પશુપાલન ખાતાના અધિકારી કર્મચારીઓ માટે રાજ્યમાં તાલીમ, વર્કશોપ, પરીસંવાદ, સેમીનાર એકસપો વગેરે માટેની યોજના બાબત (રૂા. ૯૬.૫૪ લાખ) (બ) પશુપાલન ખાતાના અધિકારી કર્મચારીઓ માટે રાજ્ય બહાર યોજના તાલીમ, વર્કશોપ પરીસંવાદ, સેમીનાર એકસપો વગેરે માટેની યોજના બાબત (રૂા. ૩.૪૬ લાખ) પી.૧ 001-001.pdf (1 MB)
12 28-08-2019 એએચએસ-૧૩૨૦૧૯-૬૨૦-પી.-૧ પશુચિકિત્‍સા અધિકારીની રદ થયેલ જગ્‍યાઓ સામે નવી બે જગ્‍યાઓ ઉભી કરવા બાબત. રૂા. ૬.૨૪ લાખ પી.૧ 001-010.pdf (1 MB)
13 23-08-2019 પીએમકે-૧૦૨૦૧૯-૪૦૬-ક-૭ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્‍માન નિધિ યોજનાના ગુજરાત રાજ્યમાં અમલીકરણ બાબત ક.૭ 001-015.pdf (922 KB)
14 22-08-2019 કપચ-૧૩૨૦૧૯-૬૭૦-પી.-૧ પશુરોગ ચિકિત્‍સા વિજ્ઞાન અને પશુપાલન યુનિવર્સિટીની સ્‍થાપના હેઠળ, રાજપુર (નવા) હિંમતનગ ખાતે પશુચિકિત્‍સા અને પશુપાલન મહાવિધાલયની સ્‍થાપના બાબત. રૂા. ૧૪૦.૯૬ લાખ પી.૧ 001-012.pdf (2 MB)
15 21-08-2019 વીએચડી-૧૨-૨૦૧૯-૫૫૨-પી.-૧ અશ્‍વ ઉછેર કેન્‍દ્ર ઇણાજ, જિ. ગીર સોમનાથ ખાતે નવો બોર બનાવવાની નવી યોજના રૂા. પ.૦૦ લાખ પી.૧ 001-013.pdf (1 MB)
1234567891011121314151617181920...
Go to Navigation