બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
યોજનાઓ

મત્સ્ય બીજ/ઝીંગા બીજ સંગ્રહ

મત્સ્ય બીજ/ઝીંગા બીજની કિંમતના અને પરિવહન ખર્ચના ૫૦% અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જનજાતિ હોય તો ૧૦૦% સહાય. ખાતા/ જી.એફ.સી.સી.એ. પાસે ખરીદવાનુ રહેશે..

Go to Navigation