બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
ઇલેકટ્રીક સાધનો

ઇલેકટ્રીક સાધનો

(અ) [ બે બેટરી ધરાવતી બોટો માટે ના સાધનો

  • ઇન્વર્ટર રુ.૮,૫૦૦/- અથવા ખરીદ કિંમત બે માંથી જે ઓછુ હોય તે
  • ઇલેકટ્રીક સગડીરુ.૩,૦૦૦/- અથવા ખરીદ કિંમત બે માંથી જે ઓછુ હોય તે
  • ઇલેકટ્રીક વોટર પંપ રુ.૩,૦૦૦/- અથવા ખરીદ કિંમત બે માંથી જે ઓછુ હોય તે
  • સી.એલ.એફ ટ્યુબરુ.૫૦૦/-ની ખરીદ કિંમત અથવા રુ.૧૫,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હો ય તે

(બ) એફઆરપી બોટ માટેના સાધનો

  • સોલાર ઇલેકટ્રીક લેન્ટર્નની કિંમત અથવા રુ.૩,૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હો ય તે.
Go to Navigation