બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
સંપર્ક

કૃષિ,ખેડુત ક્લ્યાણ અને સહકાર વિભાગ

ખેતી નિયામકશ્રીની કચેરી

બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી

પશુપાલન નિયામક કચેરી

રજીસ્ટ્રાર, સહકારી મંડળીઓ

મત્સ્યોદ્યોગ કમિશ્નર

ખાંડ નિયામક કચેરી

ખેત બજાર અને ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર કચેરી

મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી, નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ

ગુજરાત રાજ્ય સહકારી ટ્રીબ્યુનલ

ગુજરાત રાજ્ય બીજ પ્રમાણ એજન્સી

ગુજરાત રાજ્ય વેરહાઉસીંગ કોર્પોરેશન

ઘેટાં અને ઊન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ

ગુજરાત રાજ્ય મત્સ્યોદ્યોગ કેન્દ્રિય સહકારી સંસ્થા લિમિટેડ

ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોડૅ

ગુજરાત રાજ્ય કૃષિ બજાર બોર્ડ

ગુજરાત લાઇવ સ્ટોક ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ (જી.એલ.ડી.બી)

Go to Navigation