બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
યોજનાઓ

પાક સંરક્ષણ ના ઘટકો

નેપસેક સ્પ્રયેર

કિંમતના ૫૦ ટકા અથવા રૂ.૩૦૦૦/-બેમાંથી જે ઓછું હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ(NFSM). નેપસેક સ્પ્રયેર ખાતા દૃવારા વખતોવખત જાહેર કરેલ પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીના હેતું માટે તૈયાર કરેલ પેનલમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદક ના અધિકૃત વિકેતા પાસેથી લાભાર્થી ખેડૂતે ખરીદી કરવાની રહે છે.

પાક સંરક્ષણ દવાઓ

કિંમતના ૫૦ટકા અથવા રૂ.૫૦૦/-પ્રતિ હેકટર બેમાંથી જે ઓછું હોય તે. એક ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે હેક્ટર(NFSM) ખરીદ કિંમતના ૫૦ % રૂા ૫૦૦/હે. બે માંથી જે ઓછું હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે હેકટર માટે (Nmoop)(AGR-6). પાક સંરક્ષણ દવાઓ GAIC એ ખેતી નિયામકશ્રીના પરામર્શમાં રહીને ભાવ/બ્રાન્ડ નકકી કરી તેઓના અધિકૃત વિકેતા મારફતે લાભાર્થી ખેડૂતને વિતરણ કરવાનું રહેશે.(NFSM) ખરીદ કિંમતના ૫૦ % રૂા ૫૦૦/હે. બે માંથી જે ઓછું હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે હેકટર માટે.

પાવર સંચાલીત સ્પ્રયેર

પાવર/મશીનથી ચાલતા સાધન ૫ર સાધનની કિંમતના ૫૦ % અથવા રૂા. ૩૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ (AGR-2) પાવર/મશીનથી ચાલતા સાધન ૫ર સાધનની કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂા. ૪૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ (AGR -3)(AGR-4) પાવર/મશીનથી ચાલતા સાધન ૫ર સાધનની કિંમતના ૫૦ % અથવા રૂા. ૩૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે. તથા ST/SC માટે ૧૦% વધુ. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ (AGR-6)

Go to Navigation