બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
યોજનાઓ

સુગંધિત પાકોના વાવેતર

સુગંધિત પાકો
અ.નં ઘટકનું નામ સહાયનુ ધોરણ રિમાર્કસ યોજનાનું નામ
અ) વધુ ખેતી ખર્ચવાળા સુગંધિત પાકો (પચોલી, જિરેનીયમ, રોઝમેરી વિગેરે)
 • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૧.૦૦ લાખ / હેકટર
 • ખર્ચના ૪૦% કે મહત્તમ રૂ.૪૦,૦૦૦/હે.
 • TSP વિસ્તારમાં ખર્ચના ૫૦ % કે મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦ / હે.
 • લાભાર્થી દીઠ ૪.૦ હે. ની મર્યાદામાં
 • પ્લાન્ટીગ મટેરીયલ અને IPM / INM ઇનપુટ ખર્ચ માટે જ સહાય આપવાની રહેશે
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડુતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડુતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
બ) અન્ય સુગંધિત પાકો
 • યુનિટકોસ્ટ- રૂ.૦.૪૦ લાખ/હે.
 • ખર્ચના ૪૦% કે મહત્તમ રૂ.૧૬,૦૦૦/હે
 • TSP વિસ્તારમાં ખર્ચના ૫૦ % કે મહત્તમ રૂ. ૨૦,૦૦૦ /હે.
 • લાભાર્થી દીઠ ૪.૦ હે. ની મર્યાદામાં
 • પ્લાન્ટીગ મટેરીયલ અને IPM / INM ઇનપુટ ખર્ચ માટે જ સહાય આપવાની રહેશે
 • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડૂતને ૧૫ ટકા જયારે અનુ.જન જાતિ તથા અનુ. જાતિના ખેડુતને ૨૫ ટકા પુરક સહાય.
એચ.આર.ટી –૨, 3, ૪, ૯, ૧૩,૧૪
Go to Navigation