બજેટ રિપોર્ટ
પ્રોજેક્ટ્સ
યોજનાઓ

જમીન સ્વાસ્થ ના ઘટકો

સેન્દ્રીય ખાતર

(અ) અન્ય માટે: પ્રતિ ટન ખરીદ કિંમતનાં ૫૦% અથવા રૂ.૨૦૦૦/- ની મર્યાદામાં ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે હેકટર માટે (બ) અનુસુચિત જાતિ માટે: દિવેલી ખોળ: પ્રતિ ટન ખરીદ કિંમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૩૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે હેકટર માટે (ક) અનુસુચિત જન જાતિ માટે: પ્રતિ ટન ખરીદ કિંમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૩૦૦૦ બે માંથી જે ઓછું હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે હેકટર માટે.

સુક્ષ્મ તત્વો

(અ) અન્ય માટે: ખર્ચનાં ૫૦% અથવા રૂ.૫૦૦/- ની મર્યાદામાં બે માંથી જે ઓછુ હોય તે ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે હેકટર માટે (બ) અનુસુચિત જાતિ માટે: ખર્ચના ૭૫ % અથવા રૂ. ૭૫૦/- ની મર્યાદામાં/પ્રતિ હેકટર. બે માંથી જે ઓછુ હોય તે ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ ૨ હેકટર માટે. (ક) અનુસુચિત જન જાતિ માટે: ખર્ચના ૭૫ % અથવા રૂ. ૭૫૦/- ની મર્યાદામાં/પ્રતિ હેકટર. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ ૨ હેકટર માટે. (ડ) એજીઆર ૬: કિમ્મત ના ૫૦% વધુમા વધુ રુ.૫૦૦/- ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે હેકટર માટે (ઇ) એન.એફ.એસ.એમ: કિંમતના ૫૦ ટકા અથવા રૂ.૫૦૦/-પ્રતિ હેકટર બેમાંથી જે ઓછું હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક હેક્ટર

જીપ્સમ

(અ) એન.એફ.એસ.એમ.: (કઠોળ અને ઘઉં માટે): કિંમતના ૫૦ ટકા અથવા રૂ.૭૫૦/-પ્રતિ કિવન્ટલ બેમાંથી જે ઓછું હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે હેક્ટર (બ) એજીઆર ૬: ખરીદ કિંમત+ વાહતુક ખર્ચના ૫૦ % વધુમા વધુ રૂા ૭૫૦/હેક્ટર ,ખાતાદીઠ વધુમાં વધુ ૫ હેકટર. જીપ્સમ (અ) એન.એફ.એસ.એમ.: (કઠોળ અને ઘઉં માટે) : GSFC ના અધિકૃત વિકેતા પાસેથી ખરીદી કરવાની રહેશે. (બ) એજીઆર ૬: GSFC એ તેના અધિકૃત વિકેતા મારફતે વિતરણ કરવાનું રહેશે.

પ્રવાહી જૈવીક ખાતર

(અ) અન્ય માટે: લાગુ પડતુ નથી (બ) અનુસુચિત જાતિ માટે: લાગુ પડતુ નથી (ક) અનુસુચિત જન જાતિ માટે: પ્રવાહી જૈવિક ખાતરની ખરીદ કિંમતના ૭૫% અથવા રૂ.૧૧૫/- પ્રતિ/લીટર ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ ૨ હેકટર માટે.

વર્મી કંમ્‍પોસ્‍ટ યુનીટ

(અ) અન્ય માટે: વ્યક્તિદીઠ ખેડૂતો માટે ૨૦૦૦/-પ્રતિ એક ચોરસ મીટર દીઠ (બ) અનુસુચિત જાતિ માટે: (ક) અનુસુચિત જન જાતિ માટે: લાગુ પડતુ નથી (ડ) એજીઆર -૨: પાંજરા પોળ, ડેરી/પશુપાલન સાથે સંકળાયેલી તેમજ રજીસ્ટર્ડ થયેલ સંસ્થાઓ માટે: રૂ. ૨ લાખ/ યુનિટ સહાય

જૈવીક ખાતર

જૈવીક ખાતર એજીઆર-૬ : રાઈઝોબીયમ/PSB/ZSB/ માઈકોરાઈઝા/ એજોટોબેકટર માટે ખરીદ કિંમતના ૫૦ % વધુ મા વધુ રૂા ૩૦૦/હે. ખાતાદીઠ વધુમાં વધુ ૨ હેકટર.

Go to Navigation